std::functionf 参数

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/dd135373/article/details/40865347

void FUNC( std::function <TYPE1 (TYPE2 n,...)  f >) 

{

printf("FIRST");

f(n);

}

->FUNC( [] ( TYPE n , ...) {  printf("SECOND"); )

output:FIRST

output:SECOND

TYPE1 "f" return type,

TYPE2 "n" type;

f = [](TYPE n,...){ printf("SECOND");}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试