[numpy] numpy中array和asarray的区别

共同作用:将原数组或numpy格式数组拷贝一份,或选其中部分元素
当原数据是numpy格式时,asarray为取其中的部分数据(不拷贝),array为拷贝原数据部分内容

如:
import numpy as np  
  
#example 1:  
data1=[[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1]]  
arr2=np.array(data1)  
arr3=np.asarray(data1)  
data1[1][1]=2  

data1:  
[[1, 1, 1], [1, 2, 1], [1, 1, 1]]  
arr2:  
[[1 1 1]  
 [1 1 1]  
 [1 1 1]]  
arr3:  
[[1 1 1]  
 [1 1 1]  
 [1 1 1]] 

import numpy as np  
  
#example 2:  
arr1=np.ones((3,3))  
arr2=np.array(arr1)  
arr3=np.asarray(arr1)  
arr1[1]=2 

arr1:
[[ 1. 1. 1.]
[ 2. 2. 2.]
[ 1. 1. 1.]]
arr2:
[[ 1. 1. 1.]
[ 1. 1. 1.]
[ 1. 1. 1.]]
arr3:
[[ 1. 1. 1.]
[ 2. 2. 2.]
[ 1. 1. 1.]]
此时发生改变

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭