【XSY2032】简单粗暴的题目 组合数

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ez_yww/article/details/79089354

题目描述

 给你n,k,a1an,设

ansn=i=1n(j=ins(j))k

 求ans1ansn

 对109+7取模

 n50000,k100

题解

 大水题

 这题就是在搞笑

 题解的做法是O(nklogk)

 随便推推就能推出O(nk)的做法

ansn=i=1n(j=ins(j))k=i=1n(snsi1)k=i=1nj=0ksnjsi1kj(1)kj(kj)=i=0ksni(1)ki(ki)j=1nsj1ki

 维护最后那项即可。

 时间复杂度:O(nk)

代码

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll p=1000000007;
ll c[110][110];
ll a[50010];
ll s[50010];
ll b[50010];
int main()
{
#ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("xsy2032.in","r",stdin);
  freopen("xsy2032.out","w",stdout);
#endif
  int n,k;
  scanf("%d%d",&n,&k);
  int i,j;
  memset(c,0,sizeof c);
  for(i=0;i<=k;i++)
  {
    c[i][0]=1;
    for(j=1;j<=i;j++)
      c[i][j]=(c[i-1][j-1]+c[i-1][j])%p;
  }
  b[0]=1;
  s[0]=1;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    scanf("%lld",&a[i]);
    a[i]=(a[i]+a[i-1])%p;
    for(j=1;j<=k;j++)
      b[j]=b[j-1]*a[i]%p;
    ll ans=0;
    for(j=0;j<=k;j++)
      ans=(ans+b[j]*s[k-j]%p*c[k][j]%p*((k-j)&1?-1:1))%p;
    ans=(ans+p)%p;
    printf("%lld\n",ans);
    for(j=0;j<=k;j++)
      s[j]=(s[j]+b[j])%p;
  }
  return 0;
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页