Find Bottom Left Tree Value

leetcode第513题,给定一个二叉树,找出最后一层最左边的元素。
首先,牵扯到二叉树的层结构,第一反应就是广搜。基本思路就是,每次从左到右遍历节点形成一层,到最后的时候如果为空的层,代表循环结束。
这里存在一个问题,当遍历到空层的时候,实际我们已经丢失了最后一层的信息,所以这里需要我们提前判断一下是不是到了最后一层。

# Definition for a binary tree node.
# class TreeNode:
#   def __init__(self, x):
#     self.val = x
#     self.left = None
#     self.right = None

class Solution:
  def findBottomLeftValue(self, root):
    """
    :type root: TreeNode
    :rtype: int
    """

    layer = [root]

    while (len(layer) != 0):
      tmp = []
      for node in layer:
        if node.left:
          tmp.append(node.left)
        if node.right:
          tmp.append(node.right)
      if len(tmp) == 0:
        return layer[0].val
      layer = tmp
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页