Python numpy 平方、乘方和平方根函数

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/GarfieldEr007/article/details/51373672

import numpy


numpy.square()

pow(x, x)

numpy.sqrt()

pow(x, 0.5)


import math

math.sqrt()

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页