[ wqs二分 ] Codeforces958E2 Guard Duty (medium)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/gjghfd/article/details/79975013

裸的wqs二分。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=500010;
int k,n,m;
int a[N];
int s[N];
double f[N];
int main() {
  scanf("%d%d",&m,&n);
  for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]);
  sort(a+1,a+n+1);
  double l=-1e9,r=0;
  while(r-l>1e-6) {
    double Mid=(l+r)/2;
    for(int i=2;i<=n;i++) {
      f[i]=f[i-1];s[i]=s[i-1];
      if(f[i-2]+a[i]-a[i-1]+Mid<f[i]) f[i]=f[i-2]+a[i]-a[i-1]+Mid,s[i]=s[i-2]+1;
    }
    if(s[n]==m) {
      printf("%I64d\n",(long long)(f[n]-Mid*m+1e-3));
      return 0;
    }
    if(s[n]>m) l=Mid;else r=Mid;
  }
  for(int i=2;i<=n;i++) {
    f[i]=f[i-1];s[i]=s[i-1];
    if(f[i-2]+a[i]-a[i-1]+l<f[i]) f[i]=f[i-2]+a[i]-a[i-1]+l,s[i]=s[i-2]+1;
  }
  printf("%I64d\n",(long long)(f[n]-l*m+1e-3));
  return 0;
} 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭