gold_bridge

交流邮箱daijinqiao(at)163.com

poj 3160 Father Christmas flymouse
类型:有向图连通性 + spfa求最长路
题目:http://poj.org/problem?id=3160
来源:POJ Monthly--2006.12.31, Sempr

思路:强连通分量中的点可以相互到达,可以将其缩点,构造新有向无环图。如果要使结果最大,容易知道圣诞老人的起点是新图中节点入度为0的点。将新点的权赋值到对应的边上,则问题即是求从起点开始的最长路

!!!点权有负值

// poj 3160 Father Christmas flymouse
// wa wa wa ac 1364K 125MS
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <string>
#include <cmath>
#include <cstring>
using namespace std;

#define MIN(a,b) (a < b ? a : b)
#define clr(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
#define FOR(i,a,b) for((i) = (a); (i) < (b); ++i)
#define FORE(i,a,b) for((i) = (a); (i) <= (b); ++i)
#define MAXN 30010
#define MAXM 300010

const int INF = 0x7f7f7f7f;

bool in_stack[MAXN];
bool vis[MAXN];
int num, cnt, scnt, end_sum, m, n, cnt_num;
int in[MAXN];
int cnt0[MAXN];
int dist[MAXN];
int endd[MAXN], val[MAXN];
int low[MAXN], step[MAXN];
int head[MAXN], shead[MAXN];
int belong[MAXN];
stack<int> st;
struct edge {
  int v, nxt;
}e[MAXM];
struct sedge {
  int v, nxt, w;
}p[MAXM];

void addedge(int u, int v) {
  e[cnt].v = v;
  e[cnt].nxt = head[u];
  head[u] = cnt++;
}

void addsedge(int u, int v) {
  p[scnt].v = v;
  p[scnt].w = endd[v];
  p[scnt].nxt = shead[u];
  shead[u] = scnt++;
}

void Tarjan(int u) {
  int v;
  int i,j;

  step[u] = low[u] = ++num;
  st.push(u);
  in_stack[u] = true;
  for(i = head[u]; i != -1; i = e[i].nxt) {
    v = e[i].v;
    if(!step[v]) {
      Tarjan(v);
      low[u] = MIN(low[u],low[v]);
    }
    else if(in_stack[v])
      low[u] = MIN(low[u],step[v]);
  }
  if(step[u] == low[u]) {
    cnt_num++;
    int tmp_sum = 0;
    do{
      j = st.top();
      st.pop();
      in_stack[j] = false;
      if(val[j] > 0)
        endd[cnt_num] += val[j];
      belong[j] = cnt_num;
    }while(j != u);
  }
}

int spfa(int x) {
  int i;

  clr(dist, 0);
  clr(cnt0, 0);
  clr(vis, false);
  dist[x] = endd[x];
  queue<int> q;
  q.push(x);
  vis[x] = true;
  ++cnt0[x];
  while(!q.empty()){
    int u = q.front();
    q.pop();
    vis[u] = false;
    for(i = shead[u]; i != -1; i = p[i].nxt){
      int v = p[i].v;
      if(p[i].w + dist[u] > dist[v]){
        dist[v] = p[i].w + dist[u];
        if(!vis[v]){
          q.push(v);
          vis[v] = true;
          if((++cnt0[v]) >= cnt_num)
            return -1;
        }
      }
    }
  }
  return 1;
}

void solve() {
  int i, j;

  FOR(i, 0, n)
    if(step[i] == 0)
      Tarjan(i);
  FOR(i, 0, n)
    for(j = head[i]; j != -1; j = e[j].nxt)
      if(belong[i] != belong[e[j].v]) {
        addsedge(belong[i], belong[e[j].v]);
        ++in[belong[e[j].v]];
      }
  FORE(i, 1, cnt_num)
    if(in[i] == 0) {
      spfa(i);
      int tmp_sum = -INF;
      FORE(j, 1, cnt_num)
        tmp_sum = max(tmp_sum, dist[j]);
      end_sum = max(end_sum, tmp_sum);
    }
  printf("%d\n", end_sum);
}

void init() {
  int i, u, v;

  clr(head, -1);
  clr(shead, -1);
  clr(step, 0);
  clr(in, 0);
  clr(belong, 0);
  clr(endd, 0);
  clr(in_stack, false);
  num = cnt = scnt = end_sum = cnt_num = 0;
  FOR(i, 0, n)
    scanf("%d", &val[i]);
  FOR(i, 0, m) {
    scanf("%d %d", &u, &v);
    addedge(u, v);
  }
}

int main() {

  while(scanf("%d %d", &n, &m) != EOF) {
    init();
    solve();
  }
  return 0;
}


阅读更多
文章标签: struct
个人分类: POJ 图论
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

poj 3160 Father Christmas flymouse

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭