Python opencv 调用sift

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/hao529good/article/details/48711177

安装python-opencv: apt-get install python-opencv
import cv2
im = cv2.imread(‘aaa.jpg’)
gray = cv2.cvtColor(im, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
#opencv 读取图片默认BGR
sift = cv2.SIFT()
keypoints,descriptors = sift.detectAndCompute(gray,None)
img = cv2.drawKeypoints(gray,keypoints)
cv2.imshow(‘keypoints’,img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

method 2

fea_det = cv2.Feature2D_create(“SIFT”)
des_ext = cv2.DescriptorExtrator_create(“SIFT”)
keypoints = fea_det.detect(gray)
kp, des = des_ext.compute(gray,keypoints)

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试