X11 获取窗口列表

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ice__snow/article/details/79979298

ENV

 • Ubuntu 16.04
 • CLion 2018.1
 • GCC 5.4.0

source

#include <xcb/xcb.h>
#include <X11/Xlib.h>
#include <iostream>

int main()
{
  auto display = XOpenDisplay(nullptr);
  auto root_window = DefaultRootWindow(display);

  Window root_return, parent_return;
  Window * child_list = nullptr;
  unsigned int child_num = 0;
  XQueryTree(display, root_window, &root_return, &parent_return, &child_list, &child_num);

  for(unsigned int i = 0; i < child_num; ++i) {
    auto window = child_list[i];
    XWindowAttributes attrs;
    XGetWindowAttributes(display, window, &attrs);

    std::cout << "#" << i <<":" << "(" << attrs.width << ", " << attrs.height << ")" << std::endl;
  }

  XFree(child_list);
  XCloseDisplay(display);

  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭