English 地址的表示方法

地址的表示方法
中英文地址的写法~如果不会写的或者忘记的可以看看
***室 / 房 RM. *** ***村(乡) *** Village
***号 No. *** ***号宿舍 *** Dormitory
***楼 / 层 *** /F ***住宅区 / 小区 *** Residential Quater
甲 / 乙 / 丙 / 丁 A / B / C / D ***巷 / 弄 *** Lane
***单元 Unit *** ***号楼 / 幢 *** Buld
***公司 *** Com. / *** Crop ***厂 *** Factory
***酒楼/酒店 *** Hotel ***路 *** Road
***花园 *** Garden ***街 *** Street
***县 *** County ***镇 *** Town
***市 *** / *** City ***区 *** District
*** 信箱 Mailbox *** ***省 *** Prov.

英文地址一般的写法与我们描述的相反,由小写到大,以下为示范:

宝山区示范新村37号403室 Room 403,No.37,ShiFan Residential Quarter,BaoShan District

虹口区西康南路125弄34号201室 Room 201,No.34,Lane 125,XiKang Road(South),HongKou District

河南省南阳市中州路42号 Room 42,Zhongzhou Road,Nanyang City, Henan Prov.

湖北省荆州市红苑大酒店 Hongyuan Hotel, Jingzhou city, Hubei Prov.

河南南阳市八一路272号特钢公司 Special Steel Corp,No.272, Bayi Road,Nanyang City, Henan Prov.

中山市东区亨达花园7栋702 Room 702, 7th Building, Hengda Garden, East District, Zhongshan

福建省厦门市莲花五村龙昌里34号601室 Room 601, No.34 Long Chang Li, Xiamen, Fujian

厦门公交总公司承诺办 Cheng Nuo Ban, Gong Jiao Zong Gong Si, Xiamen, Fujian

山东省青岛市开平路53号国棉四厂二宿舍1号楼2单元204户甲
NO. 204,Entrance A, Building NO. 1, The 2nd Dormitory of the NO. 4 State-owned Textile Factory, 53 Kaiping Road, Qingdao, Shandong
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页