OpenCV查找图片中的圆形

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/kingroc/article/details/86167222

《OpenCV系列教程》
项目位置:OpenCV-Sample
代码位置:27-FindCircles.py

import cv2 as cv
import numpy as np


src = cv.imread('./res/board.jpg', cv.IMREAD_COLOR)
img = cv.cvtColor(src, cv.COLOR_BGR2GRAY)
img = cv.medianBlur(img, 5)
cimg = src.copy()

circles = cv.HoughCircles(img, cv.HOUGH_GRADIENT, 1, 10, np.array([]), 100, 30, 1, 20)
if circles is not None:
  a, b, c = circles.shape
  print(str(circles))
  for i in range(b):
    cv.circle(cimg, (circles[0][i][0], circles[0][i][1]), circles[0][i][2], (0, 0, 255), 3, cv.LINE_AA)
    cv.circle(cimg, (circles[0][i][0], circles[0][i][1]), 2, (0, 255, 0), 3, cv.LINE_AA) # draw center of circle

  cv.imshow("detected circles", cimg)

cv.waitKey(0)

主要就是个cv.HoughCircles函数
效果如下:
在这里插入图片描述

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页