BZOJ 3930 [CQOI2015]选数 & 51nod 1244 莫比乌斯函数之和 & BZOJ 2301

这篇文章姑且叫做小总结大杂烩吧(大雾)

BZOJ 3930

题意

从区间 [L,H] 中选取 N 个整数,求它们的最大公约数为 K 的方案总数,答案 mod1e9+7.
1N,K1e91LH1e9HL1e5.

推导

就是莫比乌斯反演最常规的套路了
f(i)gcd=i 的方案总数, F(i)i|gcd 的方案总数,显然有

F(i)=i|dgcd(d)
反演得
f(i)=i|dμ(di)F(d)
题目里要求的即为
f(K)=K|dμ(dK)F(d)=i=1HKμ(i)F(ik)

注意:这里 i 也就是 倍数 的下界是从 1 开始,而不是从 LK 开始。道理很显然,取数的范围的下界为 L 并不意味着 gcd 的下界也要为 L 啊。(智障到不忍回顾Orz)

F 很好求,即

F(x)=(HKLK+1)n
也可写作
F(x)=(HKL1K)n

接下来就是很显然的分块搞一搞了。
且慢……你说什么范围有 1e9 ?那还怎么线性筛?
那就先来看另一道题吧~

51nod 1244

题意

求莫比乌斯函数之和,范围 n1e10

参考

浅谈一类积性函数的前缀和 ——skywalkert

推导

我们有

d|nμ(d)=[n==1]
将左边拆开来
μ(n)+d|n,d<nμ(d)=[n==1]
移过去
μ(n)=[n==1]d|n,d<nμ(d)
求个和
i=1nμ(i)=i=1n[i==1]i=1nd|i,d<iμ(d)=1i=1nd|i,d<iμ(d)=1k=2nd=1nkμ(d)

M(n)=ni=1μ(i),上式可化为
M(n)=1k=2nM(nk)
很显然就可以递归求解了。
具体做的时候设个阈值 1e7 筛一部分算一部分。

奇怪的(…)延伸

其实这部分起初叫做:上面推导没看明白的看这里QWQ
为什么

i=1nd|i,d<iμ(d)=k=2nd=1nkμ(d)
呢?
我们一般将里面的部分提前的时候提的是枚举的 因子 d,这样左边就化为
d=1ni=2ndμ(d)
右式中 d 的含义没有变,i 则是枚举的 d倍数。继续化下去
=d=1nμ(d)i=2nd=d=1nμ(d)(nd1)
这…好像并没有什么用处呢…。

现在我们考虑提前 倍数,则得到

k=2nd=1nkμ(d)
其中 k 的含义为 倍数d 还是表示因子,这样就得到了有用的可以用来递推的式子了(撒花)。

真是神奇啊(大雾)
之前各种看人家的博客各种看不懂嘤嘤嘤

不过我们也有一些收获。

[n==1]=d|nμ(d)
两边求和
1=i=1n[i==1]=i=1nd|iμ(d)=d=1ni=1ndμ(d)=d=1nμ(d)i=2nd=d=1nμ(d)nd

也就是说
d=1nμ(d)nd=1
哇世界真奇妙(大雾)姑且当成一个奇怪的结论吧~

Code

#include <bits/stdc++.h>
#include <map>
#define maxn 10000010
#define maxm maxn + 10
using namespace std;
typedef long long LL;
map<LL, LL> sum;
int prime[maxm], mu[maxm];
bool check[maxm];
void init() {
  int tot = 0; mu[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= maxn; ++i) {
    if (!check[i]) {
      prime[tot++] = i;
      mu[i] = -1;
    }
    for (int j = 0; j < tot; ++j) {
      if (i * prime[j] > maxn) break;
      check[i * prime[j]] = true;
      if (i % prime[j] == 0) {
        mu[i * prime[j]] = 0;
        break;
      }
      mu[i * prime[j]] = -mu[i];
    }
  }
  for (int i = 1; i <= maxn; ++i) mu[i] += mu[i - 1];
}
LL mu_sum(LL x) {
  if (x <= maxn) return mu[x];
  if (sum.find(x) != sum.end()) return sum[x];
  LL le, ri, ret = 0;
  for (LL i = 2; i <= x; i = ri + 1) {
    le = i, ri = x / (x / i);
    ret += (ri - le + 1) * mu_sum(x / i);
  }
  return sum[x] = 1 - ret;
}
LL a, b;
void work() {
  printf("%lld\n", mu_sum(b) - mu_sum(a - 1));
}
int main() {
  init();
  while (scanf("%lld%lld", &a, &b) != EOF) work();
  return 0;
}

BZOJ 3930 续

有了上一题的基础,这道题就好写了

Code

#include <bits/stdc++.h>
#include <map>
#define maxn 10000010
#define maxm maxn + 10
#define inf 0x3f3f3f3f3f3f3f3f
using namespace std;
typedef long long LL;
const LL mod = 1e9+7;
map<LL, LL> sum;
int prime[maxm], mu[maxm];
bool check[maxm];
void init() {
  int tot = 0; mu[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= maxn; ++i) {
    if (!check[i]) {
      prime[tot++] = i;
      mu[i] = -1;
    }
    for (int j = 0; j < tot; ++j) {
      if (i * prime[j] > maxn) break;
      check[i * prime[j]] = true;
      if (i % prime[j] == 0) {
        mu[i * prime[j]] = 0;
        break;
      }
      mu[i * prime[j]] = -mu[i];
    }
  }
  for (int i = 1; i <= maxn; ++i) mu[i] += mu[i - 1];
}
LL mu_sum(LL x) {
  if (x <= maxn) return mu[x];
  if (sum.find(x) != sum.end()) return sum[x];
  LL le, ri, ret = 0;
  for (LL i = 2; i <= x; i = ri + 1) {
    le = i, ri = x / (x / i);
    ret = (ret + (ri - le + 1) * mu_sum(x / i) + mod) % mod;
  }
  return sum[x] = (1 - ret + mod) % mod;
}
LL poww(LL a, LL b) {
  LL ret = 1;
  while (b) {
    if (b & 1) ret = ret * a % mod;
    a = a * a % mod;
    b >>= 1;
  }
  return ret;
}
LL n, k, l, h;
LL F(LL d) { return poww(h / d - (l-1) / d, n); }
void work() {
  LL hi = h / k;
  LL ans = 0, le, ri;
  for (LL i = 1; i <= hi; i = ri + 1) {
    LL temp = i * k;
    le = i, ri = min(h / (h / temp), (l-1) / temp ? (l-1) / ((l-1) / temp) : inf) / k;
    ans = (ans + mod + (mu_sum(ri) - mu_sum(le - 1) + mod) % mod * F(temp) % mod) % mod;
  }
  ans = (ans + mod) % mod;
  printf("%lld\n", ans);
}
int main() {
  init();
  while (scanf("%lld%lld%lld%lld", &n, &k, &l, &h) != EOF) work();
  return 0;
}

BZOJ 2301

题意

x=aby=cd[gcd(x,y)=k]

(低配版的BZOJ 3930)

推导

即求

i=1nj=1m[gcd(i,j)=k]
再容斥一下即可。
因为 gcd(i,j)=k,所以 gcd(ik,jk)=1,所以上式可化为
i=1nkj=1mk[gcd(i,j)=1]
d=1min(nk,mk)μ(d)i=1nkdj=1mkd
d=1min(nk,mk)μ(d)nkdmkd
分块搞一搞就行了。

Code

#include <bits/stdc++.h>
#define maxn 50000
typedef long long LL;
using namespace std;
int kas, prime[maxn + 10], mu[maxn + 10], pre[maxn];
bool check[maxn + 10];
void mobius() {
  int tot = 0;
  mu[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= maxn; ++i) {
    if (!check[i]) {
      prime[tot++] = i;
      mu[i] = -1;
    }
    for (int j = 0; j < tot; ++j) {
      if (i * prime[j] > maxn) break;
      check[i * prime[j]] = true;
      if (i % prime[j] == 0) {
        mu[i * prime[j]] = 0;
        break;
      }
      mu[i * prime[j]] = -mu[i];
    }
  }
  for (int i = 1; i <= maxn; ++i) pre[i] = pre[i - 1] + mu[i];
}
LL calc(int c, int d) {
  if (c > d) swap(c, d);
  LL ans = 0;
  int le, ri;
  for (int i = 1; i <= c; i = ri + 1) {
    le = i, ri = min(c / (c / i), d / (d / i));
    ans += 1LL * (pre[ri] - pre[le - 1]) * (c / i) * (d / i);
  }
  return ans;
}
void work() {
  int a, b, c, d, k;
  scanf("%d%d%d%d%d", &a, &c, &b, &d, &k);
  LL tot1 = calc(c / k, d / k), tot2 = calc(c / k, (b-1) / k),
    tot3 = calc((a-1) / k, d / k), tot4 = calc((a-1) / k, (b-1) / k);
  printf("%lld\n", tot1 - tot2 - tot3 + tot4);
}
int main() {
  mobius();
  int T;
  scanf("%d", &T);
  while (T--) work();
  return 0;
}
发布了116 篇原创文章 · 获赞 2 · 访问量 3万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览