Symbian平台的版本

Table 1.1 Versions of the Symbian platform
Symbian platform            S60                                                          Symbian OS
n/a                             3rd Edition                                                         v9.1                         N73                    
n/a                             3rd Edition, Feature Pack 1                                v9.2                         N95
n/a                             3rd Edition, Feature Pack 2                                v9.3                         N96
Symbian∧1                5th Edition                                                          v9.4                         5800
Symbian∧2                5th Edition, Feature Pack 1                                v9.4                          ...

Symbian∧3                n/a                                                                     v9.5                          N8

Symbian∧4                n/a                                                                      n/a

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lincyang/article/details/5646558
文章标签: symbian 平台 table
个人分类: Nokia
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭