BZOJ4768: 2555加强版之wxh loves substring

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/liutian429073576/article/details/61209823

很显然的后缀平衡树
一开始以为要可持久化 发现根本不用。。
treap的常数要死人啊?
我好像T光光了?
寄刀片寄刀片

这里写图片描述
这里写图片描述

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<map>
#include<cmath>
using namespace std;
#define ld long long

char Query[999101];

namespace Tree
{
  struct Node
  {
    int no,rank,size,Rand;
    long long l,r;
    bool cs;
    long long val(){return l+r;}
    Node *lc,*rc;
  }*T[700000];
  const
    int Max=300000;
  Node *Cache;
  int Cachetot;
  inline Node *New(){if(!Cachetot)Cache=new Node[Cachetot=Max];return Cache+(--Cachetot);}
  inline Node *New(int rand,int no,long long l,long long r){Node *K=New();K->cs=false;K->no=no;K->size=K->rank=1;K->Rand=rand;K->lc=K->rc=NULL;K->l=l,K->r=r;return K;}
  inline Node *New(Node *Old){Node *K=New();*K=*Old;return K;}
  char Con[700001];

  int Cnt;
  Node *Cur;
  void Up(Node *a){a->size=(a->rank=(a->lc?a->lc->size:0)+1)+(a->rc?a->rc->size:0);}

  void Bg()
  {
    Con[0]='A'-1;
    Cur=T[0]=New(rand(),0,-1e15,1e15);
  }

  bool cmp(Node *a,Node *b)
  {
    return Con[a->no]^Con[b->no]?Con[a->no]<Con[b->no]:(T[a->no-1]->val())<(T[b->no-1]->val());
  }

  void Modify(Node *N,long long l,long long r)
  {

    if(!N)return ;
    if((!N->cs)&&N->l==l&&N->r==r)
        return ;
    N->cs=false;
    N->l=l,N->r=r;
    Modify(N->lc,l,(l+r)/2);
    Modify(N->rc,(l+r)/2,r);
  }

  Node *Merge(Node *a,Node *b)
  {
    if(!a)return b;
    if(!b)return a;
    Node *R;
    if(a->Rand>b->Rand)
      R=a,R->rc=Merge(R->rc,b);
    else R=b,R->lc=Merge(a,R->lc);
    R->cs=true;
    Up(R);
    return R;
  }

  void Split(Node *Cur,Node *Op,Node *&Lc,Node *&Rc)
  {
    if(!Cur){Lc=Rc=NULL;return;}
    Cur->cs=true;
    if(cmp(Cur,Op))
    {
      Lc=Cur;
      Split(Cur->rc,Op,Lc->rc,Rc);
      Up(Lc);
      return;
    }
    Rc=Cur;
    Split(Cur->lc,Op,Lc,Rc->lc);
    Up(Rc);
  }

  void insert(char k)
  {
    Con[++Cnt]=k;
    T[Cnt]=New(rand(),Cnt,-1,-1);
    Node *Lc,*Rc;
    Split(Cur,T[Cnt],Lc,Rc);
    Cur=Merge(Lc,T[Cnt]);
    Cur=Merge(Cur,Rc);
    Modify(Cur,-1e15,1e15); 
  }

  Node *Del(Node *a)
  {
    if(!a)return NULL;
    a->cs=true;
    if(a->lc)return a->lc=Del(a->lc),Up(a),a;
    return a->rc;
  }

  void pop()
  {
    Node *Lc,*Rc;
    Split(Cur,T[Cnt],Lc,Rc);
    if(Rc==NULL)
      Cnt++,Cnt--;
    Rc=Del(Rc);
    Cur=Merge(Lc,Rc);
    Modify(Cur,-1e15,1e15);
    Cnt--;
  }

  int rank(Node *a,int Len)
  {
    if(!a)return 0;
    bool cp;
    for(int i=1;i<=Len;i++)
    if(Con[a->no-i+1]^Query[i])
      {
        cp=Con[a->no-i+1]<Query[i];

        break;
      }
    return (cp?a->rank+rank(a->rc,Len):(rank(a->lc,Len)));
  }

  int Qr(int Len)
  {
    Query[++Len]='A'-2;
    int p=rank(Cur,Len);
    Query[Len]='Z'+1;
    p=rank(Cur,Len)-p;
    return p;
  }

}
int L,mask;
inline void Decode(int l)
{
 int t=mask;
 for(int i=1;i<=l;i++){
  t=(t*131+i-1)%l;
  swap(Query[i],Query[t+1]);
 }
 for(int i=1,j=l;i<j;i++,j--)swap(Query[i],Query[j]);
}

int main()
{
  Tree::Bg();
  freopen("self.in","r",stdin);
  freopen("self.out","w",stdout);
  int Q;
  scanf("%d",&Q);
  scanf("%s",Query);
  int Len=strlen(Query);

  for(int i=0;i<Len;i++)Tree::insert(Query[i]);

  while(Q--)
  {
    char c;
    do c=getchar();while(c!='A'&&c!='D'&&c!='Q');
    if(c=='Q')
    {
      do c=getchar();while(c!=' ');
      int n;
      n=0;
      do c=getchar();while(c<'A'||c>'Z');
      while(c<='Z'&&c>='A')Query[++n]=c,c=getchar();

      Decode(n);
      L=Tree::Qr(n);
      mask^=L;
      printf("%d\n",L);
    }
  else  if(c=='A')
    {
      do c=getchar();while(c!=' ');
      int n;
      n=0;
      do c=getchar();while(c<'A'||c>'Z');
      while(c<='Z'&&c>='A')Query[++n]=c,c=getchar();

      Decode(n);
      for(int i=n;i>=1;i--)
        Tree::insert(Query[i]);
    }
  else
    {
      do c=getchar();while(c!=' ');
      int n;
      scanf("%d",&n);
      while(n--)
        Tree::pop();
    }
  }
  return 0;
}
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页