python+pandas 保存list到本地excel

1. 一维列表

import pandas as pd

def deal():
	# 列表
  company_name_list = ['腾讯', '阿里巴巴', '字节跳动', '腾讯']
  
  # list转dataframe
  df = pd.DataFrame(company_name_list, columns=['company_name'])
  
  # 保存到本地excel
  df.to_excel("company_name_li.xlsx", index=False)


if __name__ == '__main__':
  deal()

结果:
在这里插入图片描述
2. 二维列表

import pandas as pd


# python+pandas 保存list到本地
def deal():
  # 二维list
  company_name_list = [['腾讯', '北京'], ['阿里巴巴', '杭州'], ['字节跳动', '北京']]

	# list转dataframe
  df = pd.DataFrame(company_name_list, columns=['company_name', 'local'])

	# 保存到本地excel
  df.to_excel("company_name_li.xlsx", index=Fals
 • 49
  点赞
 • 263
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 5
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 5
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值