Vijos 1083:小白逛公园 (bzoj 1756)

Description

小新经常陪小白去公园玩,也就是所谓的遛狗啦…在小新家附近有一条“公园路”,路的一边从南到北依次排着n个公园,小白早就看花了眼,自己也不清楚该去哪些公园玩了。  一开始,小白就根据公园的风景给每个公园打了分-.-。小新为了省事,每次遛狗的时候都会事先规定一个范围,小白只可以选择第a个和第b个公园之间(包括a、b两个公园)选择连续的一些公园玩。小白当然希望选出的公园的分数总和尽量高咯。同时,由于一些公园的景观会有所改变,所以,小白的打分也可能会有一些变化。  那么,就请你来帮小白选择公园吧。

Input

第一行,两个整数N和M,分别表示表示公园的数量和操作(遛狗或者改变打分)总数。 接下来N行,每行一个整数,依次给出小白 开始时对公园的打分。 接下来M行,每行三个整数。第一个整数K,1或2。K=1表示,小新要带小白出去玩,接下来的两个整数a和b给出了选择公园的范围(1≤a,b≤N);K=2表示,小白改变了对某个公园的打分,接下来的两个整数p和s,表示小白对第p个公园的打分变成了s(1≤p≤N)。 其中,1≤N≤500 000,1≤M≤100 000,所有打分都是绝对值不超过1000的整数。

Output

小白每出去玩一次,都对应输出一行,只包含一个整数,表示小白可以选出的公园得分和的最大值。

Sample Input

5 3
1 2 -3 4 5
1 2 3
2 2 -1
1 2 3

Sample Output

2

-1


一道线段树的题目...维护左端最大,右端最大,区间最大和区间和。合并的时候想一下就好了。具体看程序


看题目那么水于是我开始做,然后就一直WA。不得已去翻题解,然后发现题目中没有规定a<b,这种地方弄个坑真是没意思...

#include<cstdio>
using namespace std;
struct tree
{
   int l,r;
   int sum;
   int lm,rm,m;
}tr[2000001];
int pl[500001];
int a[500001];
inline int max(int x,int y)
{
   if(x>y)
     return x;
   return y;
}
inline void update(int p)
{
   tr[p].m=max(max(tr[p*2].m,tr[p*2+1].m),tr[p*2].rm+tr[p*2+1].lm);
   tr[p].lm=max(tr[p*2].lm,tr[p*2].sum+tr[p*2+1].lm);
   tr[p].rm=max(tr[p*2+1].rm,tr[p*2+1].sum+tr[p*2].rm);
   tr[p].sum=tr[p*2].sum+tr[p*2+1].sum;
}
inline void build(int p,int l,int r)
{
   tr[p].l=l;
   tr[p].r=r;
   if(l!=r)
   {
     int mid=(l+r)/2;
     build(p*2,l,mid);
     build(p*2+1,mid+1,r);
     update(p);
   }
   else
   {
     tr[p].m=a[l];
     tr[p].lm=a[l];
     tr[p].rm=a[l];
     tr[p].sum=a[l];
     pl[l]=p;
   }
}
inline void change(int p,int d,int x)
{
	 if(p==0)
	   return ;
   if(p==d)
   {
     tr[p].m=x;
     tr[p].lm=x;
     tr[p].rm=x;
     tr[p].sum=x;
     change(p/2,d,x);
   }
   else
   {
     update(p);
     change(p/2,d,x);
   }
}
tree ne;
inline tree ask(int p,int l,int r)
{
   if(l<=tr[p].l&&tr[p].r<=r)
     return tr[p];
   else
   {
     int mid=(tr[p].l+tr[p].r)/2;
     tree x1,x2,x;
     x1=ne;
     x2=ne;
     x=ne;
     bool f1=false,f2=false;
     if(l<=mid)
     {
        x1=ask(p*2,l,r);
        f1=true;
     }
     if(r>mid)
     {
        x2=ask(p*2+1,l,r);
        f2=true;
     }
     if(f1)
     {
        if(f2)
        {
          x.m=max(max(x1.m,x2.m),x1.rm+x2.lm);
          x.lm=max(x1.lm,x1.sum+x2.lm);
          x.rm=max(x2.rm,x2.sum+x1.rm);
          x.sum=x1.sum+x2.sum;
        }
        else
          x=x1;
     }
     else if(f2)
        x=x2;
     return x;
   }
}
int main()
{
   int n,m;
   scanf("%d%d",&n,&m);
   int i;
   for(i=1;i<=n;i++)
     scanf("%d",&a[i]);
   build(1,1,n);
   int s,t,k;
   for(i=1;i<=m;i++)
   {
     scanf("%d%d%d",&k,&s,&t);
     if(k==1)
     {
        if(s>t)
        {
          int tt=s;
          s=t;
          t=tt;
        }
        printf("%d\n",ask(1,s,t).m);
     }
     else
        change(pl[s],pl[s],t);
   }
   return 0;
}


已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页