CSS的Grid网格布局

Grid网格布局
就是通过设置百分比,或者默认划分的单位个数,来达到宽度自适应的效果
比如,页面控件的宽度,设置自适应随着显示器的宽度的增加而增加,网页永远占满整个屏幕

.searchContentRowTopStyle {
  display: -ms-grid;
  display: grid;
  -ms-grid-columns: 3% 10% 21% 10% 21% 10% 21% 4%;
  grid-template-columns: 3% 10% 21% 10% 21% 10% 21% 4%;
  -ms-grid-rows: 10px;
  grid-template-rows: 10px;
}

.rowleft {
  -ms-grid-column: 1;
  -ms-grid-row: 1;
}

.rowOnelineOne {
  -ms-grid-column: 2;
  -ms-grid-row: 1;
}

.rowOnelineTwo {
  -ms-grid-column: 3;
  -ms-grid-row: 1;
}

.rowOnelineThree {
  -ms-grid-column: 4;
  -ms-grid-row: 1;
}

.rowOnelineFour {
  -ms-grid-column: 5;
  -ms-grid-row: 1;
}

.rowOnelineFive {
  -ms-grid-column: 6;
  -ms-grid-row: 1;
}

.rowOnelineSix {
  -ms-grid-column: 7;
  -ms-grid-row: 1;
}

.rowright {
  -ms-grid-column: 8;
  -ms-grid-row: 1;
}

这里,设置了8列,两边为边距,中间的三对,每个对是一个label和一个具体的控件,input、select、datetime

.searchButtonRowStyle {
  display: -ms-grid;
  display: grid;
  -ms-grid-columns: 50% 50%;
  grid-template-columns: 50% 50%;
  -ms-grid-rows: 10px;
  grid-template-rows: 10px;
}

这里,页面上两个表格,并排显示各占一半屏幕

.datetimeTwoStyle{
  display: -ms-grid;
  display: grid;
  -ms-grid-columns: auto 20px auto;
  grid-template-columns: auto 20px auto;
  -ms-grid-rows: 10px;
  grid-template-rows: 10px;
}

这里,中间有一个控件,固定大小,永远处于页面的中间

阅读终点,创作起航,您可以撰写心得或摘录文章要点写篇博文。去创作
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

量变决定质变

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值