neither_nor

alone_wolf

BZOJ2214 [Poi2011]Shift

假设现在序列中1~i-1已经有序地排在了一起,现在我们要考虑如何把i排到后边

我们先把i挪到第一位,然后我们只要保证i一直在第一位,然后把1~i-1窜到最后就可以了

我们可以每次进行两次a操作1次b操作就可以干掉后边的两个,而如果i-1后边只剩下了一个我们就可以进行1次a操作和两次b操作

但是这样的话当进行到i=n-1而n-1和n他们俩是逆序的时候会出问题,因为你把n-1挪到第一位的时候1也在前3位里,再按刚才那么搞的话1~i-1的顺序就乱了

我们发现这个时候n-1在第一位,n在最后一位,1~n-2在中间,我们只要保证中间不乱,把n-1挪到n前边就可以了

我们每次可以进行两次b操作,这样n-1就往后窜了两位,然后我们再把n-1挪到第一个,我们就可以继续进行两次b操作

可是当n为奇数的时候会出现最后n-1和n之间只有1个的情况

我们没办法搞,所以就无解了

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<ctime>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<iomanip>
#include<vector>
#include<map>
#include<set>
#include<bitset>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;
#define MAXN 2010
#define MAXM 1010
#define INF 1000000000
#define MOD 1000000007
#define eps 1e-8
#define ll long long
int n,a[MAXN],p[MAXN],f[MAXN];
int s;
int tot;
int c[MAXN*MAXN];
bool o[MAXN*MAXN];
int pos(int x){
	return (p[x]+s-1)%n+1;
}
int get(int x){
	return ((x-s-1)%n+n)%n+1;
}
void s1(int x){
	x%=n;
	if(!x){
		return ;
	}
	s+=x;
	c[++tot]=x;
	o[tot]=0;
}
void s2(){
	int p1=get(1);
	int p2=get(2);
	int p3=get(3);
	int x=f[p1];
	int y=f[p2];
	int z=f[p3];
	int t=p[x];
	p[x]=p[y];
	p[y]=p[z];
	p[z]=t;
	f[p[x]]=x;
	f[p[y]]=y;
	f[p[z]]=z;
	c[++tot]=1;
	o[tot]=1;
}
void print(){
	int ans=0;
	int i;
	for(i=1;i<=tot;i++){
		if(i==1||o[i]!=o[ans]){
			ans++;
			o[ans]=o[i];
			c[ans]=c[i];
		}else{
			c[ans]+=c[i];
		}
	}
	tot=ans;
	ans=0;
	for(i=1;i<=tot;i++){
		if(o[i]==0){
			c[i]%=n;
		}else{
			c[i]%=3;
		}
		if(c[i]){
			c[++ans]=c[i];
			o[ans]=o[i];
		}
	}
	printf("%d\n",ans);
	for(i=1;i<ans;i++){
		if(o[i]==0){
			printf("%da ",c[i]);
		}else{
			printf("%db ",c[i]);
		}
	}
	if(ans){
		if(o[i]==0){
			printf("%da\n",c[i]);
		}else{
			printf("%db\n",c[i]);
		}
	}
}
int main(){
	int i;
	scanf("%d",&n);
	if(n==1){
		printf("%d\n",0);
		return 0;
	}
	if(n==2){
		scanf("%d%d",&a[1],&a[2]);
		if(a[1]==1){
			printf("0\n");
		}else{
			printf("1\n1a\n");
		}
		return 0;
	}
	for(i=1;i<=n;i++){
		scanf("%d",&a[i]);
		p[a[i]]=i;
		f[i]=a[i];
	}
	for(i=2;i<=n-2;i++){
		s1(n-pos(i)+1);
		int t=n-pos(i-1);
		while(t>1){
			t-=2;
			s1(2);
			s2();
		}
		if(t){
			s1(1);
			s2();
			s2();
		}
	}
	if(n==3){
		s1(n-pos(1)+1);
	}
	if(f[get(2)]<f[get(3)]){
		s1(n-3);
		print();
	}else{
		if(!(n%2)){
			s1(n-2);
			for(i=1;i<n/2;i++){
				s2();
				s2();
				s1(n-2);
			}
			s1(n-2);
			print();
		}else{
			printf("NIE DA SIE\n");
		}
	}
	return 0;
}

/*
6
5 2 1 6 3 4 

*/


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/neither_nor/article/details/52382050
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭