collections.Counter()妙用

将一个键值对添加字典,如('a':1):

普通字典:

d = {}
if 'a' not in d:
    d['a'] = 1
else:
    d['a'] += 1

使用collections.Counter():

d = collections.Counter()
d['a'] += 1


阅读更多
上一篇Python使用函数默认值实现函数静态变量的方法
下一篇不能访问Windows Installer服务解决方法
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭