DiamondProblem(钻石问题)

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_29728627/article/details/53517029

1.C++的继承设计有问题
2.java的改进
3.遗留的问题

package diamondProblem;

interface W {
  static int a = 1;
}

interface X extends W {
  static int a = 3;
}

class Y implements W {
  static int a = 4;
}

public class Solution extends Y implements X {
  static int a = 5;
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(Solution.a);
  }
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页