andorid跳过系统API获取以太网IP,网关,DNS,MAC的方法

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_33826580/article/details/79978934

最近在android平台上构建出windows的效果,之前通过EthernetManager和EthernetDevInfo获取以太网相关信息,但为了边敲代码边运行,想要跳过系统层的api调用,方法如下:

 • 获取DNS:
private String getLocalDNS(){
     Process cmdProcess = null;
     BufferedReader reader = null;
     String dnsIP = "";
     try {
       cmdProcess = Runtime.getRuntime().exec("getprop dhcp.eth0.dns1");
       reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(cmdProcess.getInputStream()));
       dnsIP = reader.readLine();
       return dnsIP;
     } catch (IOException e) {
       return null;
     } finally{
     try {
       reader.close();
       } catch (IOException e) {
         }
        cmdProcess.destroy();
       }
  }
 • 获取网关:
private String getLocalGATE(){
    Process cmdProcess = null;
    BufferedReader reader = null;
    String dnsIP = "";
    try {
      cmdProcess = Runtime.getRuntime().exec("getprop dhcp.eth0.gateway");
      reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(cmdProcess.getInputStream()));
      dnsIP = reader.readLine();
      return dnsIP;
    } catch (IOException e) {
      return null;
    } finally{
      try {
        reader.close();
     } catch (IOException e) {
       }
      cmdProcess.destroy();
     }
  }
 • 获取ip地址:
private String getLocalGATE(){
    Process cmdProcess = null;
    BufferedReader reader = null;
    String dnsIP = "";
    try {
      cmdProcess = Runtime.getRuntime().exec("getprop dhcp.eth0.ipaddress");
      reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(cmdProcess.getInputStream()));
      dnsIP = reader.readLine();
      return dnsIP;
    } catch (IOException e) {
      return null;
    } finally{
      try {
        reader.close();
     } catch (IOException e) {
       }
      cmdProcess.destroy();
     }
  }

上面的方法只有使用的指令不一样,追求代码简洁的朋友可以合成一个方法来写,或者写入工具类中。

 • 其他相关指令:
root@android:/ # getprop | grep eth0
getprop | grep eth0
[dhcp.eth0.dns1]: [192.168.0.1]
[dhcp.eth0.dns2]: []
[dhcp.eth0.dns3]: []
[dhcp.eth0.dns4]: []
[dhcp.eth0.gateway]: [192.168.0.1]
[dhcp.eth0.ipaddress]: [192.168.0.180]
[dhcp.eth0.leasetime]: [3600]
[dhcp.eth0.mask]: [255.255.255.0]
[dhcp.eth0.pid]: [13800]
[dhcp.eth0.reason]: [PREINIT]
[dhcp.eth0.result]: [failed]
[dhcp.eth0.server]: [192.168.0.1]
[dhcp.eth0.vendorInfo]: []
[net.change]: [net.eth0.dns2]
[net.eth0.dns1]: [8.8.8.8]
[net.eth0.dns2]: [8.8.4.4]

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭