【let code】661.图片平滑器

问题描述:
在这里插入图片描述
问题分析:
1.如果没有越界,则计数,并加入总数;
2.不能在原数组进行修改;(如果在原图进行修改,当前平滑的值会影响到后面的平滑结果);
完整代码:

bool inrunge(int r, int c, int R, int C)  
{    
	if (r < 0 || c < 0 || r >= R || c >= C)     return 0;    
	return 1;  
}  
vector<vector<int>> imageSmoother(vector<vector<int>>& M)   
{    
	int R = M.size(), C = M[0].size();    
	int rchange[9] = {-1, -1, -1, 0, 0, 0, 1, 1, 1};    
	int cchange[9] = {-1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0, 1};    
	int sum = 0, num = 0;
    vector<vector<int>> res;    
    for (int i = 0; i < R; i++)    
    {      
    	vector<int> tmp;      
    	for (int j = 0; j < C; j++)      
    	{        
    		sum = 0; num = 0;        
    		for (int k = 0; k < 9; k++)        
    		{          
    			if (inrunge(i+rchange[k], j+cchange[k], R, C))          
    			{            
    				sum += M[i+rchange[k]][j+cchange[k]];            
    				num++;          
    			}            
    		}        
    		tmp.push_back(sum/num);      
    	}      
    	res.push_back(tmp);    
    }
    return res;  
}

结果展示:
在这里插入图片描述

©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页