bzoj3706反色刷 欧拉图+并查集(欧拉图性质简介)

题意:一个无向图,每条边有黑白两种颜色,要求用最少的反色刷使得所有边变为白色,注意刷子会回到出发点。
明显欧拉回路,注意到欧拉回路的性质,即无向图任意点的点数不能使奇数。那么我们用并查集维护每个连通块内黑色边的数量以及他们的度数,用桶存起来。一个基本的维护。
既然涉及到了,就顺便贴一波相关吧。

判断欧拉路是否存在的方法
有向图:图连通,有一个顶点出度大入度1,有一个顶点入度大出度1,其余都是出度等于入度。

无向图:图连通,只有两个顶点是奇数度,其余都是偶数度的。

判断欧拉回路是否存在的方法

有向图:图连通,所有的顶点出度等于入度。

无向图:图连通,所有顶点都是偶数度。
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#define fo(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
#define fd(i,a,b) for(int i=a;i>=b;i--)
using namespace std;
const int N=1e6+5;
int n,m,cnt[3],d[N];
int f[N],size[N],ans;
struct node
{
  int x,y,z;
}e[N];
inline int find(int x)
{
  if (f[x]==x)return x;
  else return f[x]=find(f[x]);
}
int main()
{
  scanf("%d%d",&n,&m);
  fo(i,1,n)f[i]=i;  
  fo(i,1,m)
  {
    int x,y,z;
    scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
    e[i].x=x,e[i].y=y,e[i].z=z;
    if (!z)d[x]+=2,d[y]+=2;
    else d[x]++,d[y]++;
    int fx=find(x),fy=find(y);
    if (fx!=fy)f[fx]=fy;
  }
  fo(i,1,n)++cnt[d[i]%2];;
  fo(i,1,m)
  {
    int x=e[i].x,y=e[i].y,z=e[i].z;
    int fx=find(x);
    if (z)
    {
      if (!size[fx])++ans;
      ++size[fx];
    }
  } 
  int q;
  scanf("%d",&q);
  while (q--)
  {
    int op;
    scanf("%d",&op);
    if(op==1)
    {
      int id;
      scanf("%d",&id);
      int x=e[++id].x,y=e[id].y,z=e[id].z;
      int fx=find(x);
      if(!z)
      {
        if (!size[fx])ans++;
        size[fx]++; 
        cnt[d[x]%2]--,cnt[d[y]%2]--;
        d[x]--,d[y]--;
        cnt[d[x]%2]++,cnt[d[y]%2]++;
      }
      else
      {
        --size[fx];
        if (!size[fx])ans--;
        cnt[d[x]%2]--,cnt[d[y]%2]--;
        d[x]++,d[y]++;
        cnt[d[x]%2]++,cnt[d[y]%2]++;
      }
      e[id].z=1-z;
    }
    else
    {
      int tmp=ans;
      if (cnt[1])tmp=-1;
      printf("%d\n",tmp);
    }
  }
}
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页