P2765 魔术球问题

版权声明:菜鸟随便写的,也不会有人要转。 https://blog.csdn.net/qq_39576425/article/details/80694014

题目描述

«问题描述:

假设有n根柱子,现要按下述规则在这n根柱子中依次放入编号为123...的球。

(1)每次只能在某根柱子的最上面放球。

(2)在同一根柱子中,任何2个相邻球的编号之和为完全平方数。

试设计一个算法,计算出在n根柱子上最多能放多少个球。例如,在4 根柱子上最多可放11 个球。

«编程任务:

对于给定的n,计算在n根柱子上最多能放多少个球。

输入输出格式

输入格式:

第1 行有1个正整数n,表示柱子数。

输出格式:

程序运行结束时,将n 根柱子上最多能放的球数以及相应的放置方案输出。文件的第一行是球数。接下来的n行,每行是一根柱子上的球的编号。

输入输出样例

输入样例#1:
4
输出样例#1:
11
1 8
2 7 9
3 6 10
4 5 11

说明

感谢 @PhoenixEclipse 提供spj

4<=n<=55
两种方法
1

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN=100;
vector<int >a[MAXN];
int n;
bool check(int a,int b)
{
  if((int)sqrt(a+b)*(int)sqrt(a+b)==(a+b))
    return true;
  return false;
}
int main()
{
  scanf("%d",&n);
  for (int i = 1; i <=n ; ++i) {
    a[i].clear();
  }
  int x=1;
  while(1){
    int i=1;
    while(i) {
      if(a[i].empty()) {
        a[i].push_back(x);
        break;
      } else
      {
        int z=a[i].back();
        if(check(z,x)){
          a[i].push_back(x);
          break;
        }
      }
      i++;
      if(i>n)
        break;
    }
    x++;
    if(i>n)
      break;
  }
  printf("%d\n",x-2);
  for (int i = 1; i <=n ; ++i) {
    int k=a[i].size();
    for (int j = 0; j <k ; ++j) {
      cout<<a[i][j]<<' ';
    }
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页