Lintcode 235: Prime Factorization

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/roufoo/article/details/80321963

**当n为质数时,时间复杂度最低: O(sqrt(n)), 但空间复杂度最低: O(1)。
当n为2的幂时,时间复杂度最低: O(logn), 但空间复杂度最高: O(logn)。**
因为当n质因数很多时,需要空间大。当n是2的幂时,质因子最多。比如说1024=2*2*2*2*2*2*2*2*2*2。

代码如下:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>

using namespace std;

vector<int> primeFactorization(int n) {
   vector<int> result;
   if (n<=1) return result;
   int sq=sqrt(n);
   for (int i=2; i<=sq; ++i) {
     if (n==1) return result;
     while((n%i==0) && (n>1)) {
      result.push_back(i);
      n=n/i;
     }
   }
   if (n!=1) result.push_back(n);
}

int main()
{
  vector<int> ret1=primeFactorization(10);
  for (auto i : ret1) cout<<i<<" ";
  cout<<endl;

  vector<int> ret2=primeFactorization(660);
  for (auto i : ret2) cout<<i<<" ";
  cout<<endl;

  vector<int> ret3=primeFactorization(1024);
  for (auto i : ret3) cout<<i<<" ";
  cout<<endl;

  return 0;
}
阅读更多
想对作者说点什么?
相关热词

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页