SD-如何读取文本订单的抬头文本

在最近一次修改订单跟踪表,用户提出需要读取抬头文本。由于用户输入文本时存在多种语言,如果根据用户的语言或者在条件界面设置语言条件来提取文本,发现都会漏取文本。后来经过思索,用先从STXH表中获取抬头文本的语言,再使用该语言传入read_text函数读取文本,这样就确保文本读取,不会出现遗漏。代码摘抄如下:

  CLEAR lV_text.
  select single TDSPRAS into (w_LANG ) from STXH
    where TDOBJECT = 'VBBK' and TDNAME = CS_TAB-vbeln and TDID = 'YOD1'.
  if sy-subrc = 0.
    w_tdid = 'YOD1'.
    w_tdspras = w_LANG .
    w_tdname = CS_TAB-vbeln.
    w_tdobject = 'VBBK'.
    REFRESH w_lines.
    CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
      EXPORTING
        CLIENT                        = SY-MANDT
        ID                            = w_tdid
        LANGUAGE                      = w_tdspras
        NAME                          = w_tdname
        OBJECT                        = w_tdobject
      TABLES
        LINES                         = w_lines
      EXCEPTIONS
        ID                            = 1
        LANGUAGE                      = 2
        NAME                          = 3
        NOT_FOUND                     = 4
        OBJECT                        = 5
        REFERENCE_CHECK               = 6
        WRONG_ACCESS_TO_ARCHIVE       = 7
      OTHERS                        = 8
            .

发布了372 篇原创文章 · 获赞 76 · 访问量 355万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 技术工厂 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览