QSqlDatabasePrivate::addDatabase: duplicate connection name 'qt_sql_default_connection'解决办法

在Qt上使用SQLite的时候,如果第二次使用QSqlDatabase::addDatabase()方式时,就会出现以下错误提示:

QSqlDatabasePrivate::addDatabase: duplicate connection name 'qt_sql_default_connection', old connection removed.

解决方法是:先判断一下这个默认的连接名是否存在,如果不存在才使用addDatabase()方法,如果存在则使用database()方法。

先看一下addDatabase()的原形:

QSqlDatabase QSqlDatabase::addDatabase(const QString & type, const QString &connectionName = QLatin1String( defaultConnection )) [static]

解决方法的代码:

QSqlDatabase db;
if(QSqlDatabase::contains("qt_sql_default_connection"))
  db = QSqlDatabase::database("qt_sql_default_connection");
else
  db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");

参考链接:http://www.tuicool.com/articles/2Ir26j

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页