HDU 2135 ----Rolling table

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2135

///n*n的字符矩阵,旋转m次
///每次旋转以90°为单位,m>0表示顺时针旋转
///m<0逆时针旋转

矩阵旋转后存在四种状态,即0°,90°,180°和270°。所以将m取余4,然后判断是哪种状态,然后旋转即可。

代码:

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
#include <math.h>

using namespace std;

char a[12][12];
int main()
{
  int n,m,i,j;
  while(scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF)
  {
    getchar();
    m%=4;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      for(j=0;j<n;j++)
        scanf("%c",&a[i][j]);
      getchar();
    }
    if(m==0)
    {
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        for(j=0;j<n;j++)
          printf("%c",a[i][j]);
        printf("\n");
      }
    }
    else if((m==1)||(m==-3))
    {
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        for(j=n-1;j>=0;j--)
          printf("%c",a[j][i]);
        printf("\n");
      }
    }
    else if((m==2)||(m==-2))
    {
      for(i=n-1;i>=0;i--)
      {
        for(j=n-1;j>=0;j--)
          printf("%c",a[i][j]);
        printf("\n");
      }
    }
    else if((m==-1)||(m==3))
    {
      for(i=n-1;i>=0;i--)
      {
        for(j=0;j<n;j++)
          printf("%c",a[j][i]);
        printf("\n");
      }
    }
  }
  return 0;
}


阅读更多
个人分类: 模拟
上一篇HDU 2153 --仙人球的残影
下一篇OJ题目测试数据生成方法
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭