Fate_O的专栏

Let’s Go!!!

poj1080
#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXN = 101;
int dp[MAXN][MAXN];
int score[5][5] =
{
  5, -1, -2, -1, -3,
  -1, 5, -3, -2, -4,
  -2, -3, 5, -2, -2,
  -1, -2, -2, 5, -1,
  -3, -4, -2, -1, 0
};

int change(char ch)
{
  if (ch == 'A')
  {
    return 0;
  }
  else if (ch == 'C')
  {
    return 1;
  }
  else if (ch == 'G')
  {
    return 2;
  }
  else if (ch == 'T')
  {
    return 3;
  }
  else
  {
    return 4;
  }
}

char A[MAXN], B[MAXN];

int maxs(int a, int b, int c)
{
  return max(a, max(b, c));
}

void input()
{
  int t, a, b;

  cin >> t;

  while (t--)
  {
    cin >> a;

    for (int i = 0; i < a; i++)
    {
      cin >> A[i];
    }

    cin >> b;

    for (int i = 0; i < b; i++)
    {
      cin >> B[i];
    }

    dp[0][0] = 0;

    for (int i = 1; i <= a; i++)
    {
      dp[i][0] = dp[i - 1][0] + score[change(A[i - 1])][change('-')];
    }

    for (int i = 1; i <= b; i++)
    {
      dp[0][i] = dp[0][i - 1] + score[change('-')][change(B[i - 1])];
    }

    for (int i = 1; i <= a; i++)
    {
      for (int j = 1; j <= b; j++)
      {
        dp[i][j] = maxs(dp[i][j - 1] + score[change('-')][change(B[j - 1])],
                dp[i - 1][j] + score[change(A[i - 1])][change('-')],
                dp[i - 1][j - 1] + score[change(A[i - 1])][change(B[j - 1])]);

      }
    }

    cout << dp[a][b] << endl;
  }
}

int main()
{
  input();
  return 0;
}

阅读更多
个人分类: ACM->POJ
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

poj1080

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭