Mr.Phoebe的专栏

退役后还是一个弱渣

Qt中 QString 和int,double等的转换

Qt中 int ,float ,double转换为QString

有两种方法

1.使用

QString::number();
如:

long a = 63; 
QString s = QString::number(a, 10);       // s == "63" 
QString t = QString::number(a, 16).toUpper();   // t == "3F"

(解释,变量a为int型或者float,double。10和16为进制) toUpper是大写

2.使用

long a = 63; 
QString s = QString("%1").arg(a);

把QString转换为 double类型

方法1.

QString str="123.45"; 
double val=str.toDouble(); //val=123.45

方法2.很适合科学计数法形式转换

bool ok; 
double d; 
d=QString("1234.56e-02").toDouble(&ok); //ok=true;d;12.3456. 

把QString转换为float形

1.

QString str="123.45"; 
float d=str.toFloat(); //d=123.45 

2.

QString str="R2D2"; 
bool ok; 
float d=str.toFloat(&ok); //转换是被时返回0.0,ok=false; 

把QString形转换为整形

1.转换为十进制整形

注意:基数默认为10。当基数为10时,并且基数必须在2到36之
间。如果基数为0,若字符串是以0x开头的就会转换为16进制,若以0开头就转换为八进制,否则就转换为十进制。

Qstring str="FF"; 
bool ok; 
int dec=str.toInt(&ok,10); //dec=255 ; ok=rue 
int hex =str.toInt(&ok,16); //hex=255;ok=true; 

2.常整形转换为Qstring形

long a =63; 
QString str=QString::number(a,16); //str="3f"; 
QString str=QString::number(a,16).toUpper(); //str="3F";

Qstring 转换char*问题!

方法一:

QString qstr("hello,word"); 
const char * p = qstr.toLocal8Bit().data(); 

方法二:

const char *p = qstr.toStdString().data(); 

转换过来的是常量
把当前时间转化为QString…

public QDateTime qdate = QDateTime.currentDateTime();
datetime = qdate.toString("yyyy年MM月dd日ddddhh:mm:ss");

如果不是QTime和QDate类比如说:通过TCP/IP接收到的char unsigned char 类等如何转换为QString类

QString Time2String( DWORD dwTime)
{
  char cTime[50] = {0};
  memset(cTime,0,50);
  strftime(cTime,32,"%Y-%m-%d
  %H:%M:%S",localtime(&time_t(dwTime)));
  return QString(cTime);
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明出处。 https://blog.csdn.net/u013007900/article/details/50222991
个人分类: QT开发
所属专栏: QT学习
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭