hdu 5475 An easy problem (2015 上海网络赛 H题)

版权声明:转载请注明出处 http://blog.csdn.net/u013382399 https://blog.csdn.net/u013382399/article/details/48765699

传送门  ←点这里

题意:

在一个 初始值为 x = 1 的计算器上进行两种操作:

1. 乘以y

2. 除以一个 之前乘过 的数

每次操作之后,输出 计算器上显示的数字%M 的值


思路:


操作只有10^5个  可以视为有10^5个数字,他们的初始值都为1。

每次操作都对其中一个数字进行修改:

          1操作, 把当前第i个数字改成y

          2操作, 把第y个数字改成1

然后利用线段树的性质,对整个1~n的区间进行维护,每次输出sum[1]的值即可....

(。。。不是正解吧。。。逃》


code:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;

const int maxn = 100005;

int mod;
#define lson l, m, rt<<1
#define rson m+1, r, rt<<1|1
long long sum[maxn<<2];

void pushup(int rt){
  sum[rt] = (sum[rt<<1] * sum[rt<<1|1]) % mod;
}
void build(int l, int r, int rt){
  sum[rt] = 1;
  if(l == r) return;
  int m = (l + r) >> 1;
  build(lson);
  build(rson);
  pushup(rt);
}
void update(int p, long long v, int l, int r, int rt){
  if(l == r){
    sum[rt] = v % mod;
    return;
  }
  int m = (l + r) >> 1;
  if(p <= m) update(p, v, lson);
  else update(p, v, rson);
  pushup(rt);
}

int main(){
  int t;
  int cas = 0;
  int n, op;
  long long y;
  scanf("%d",&t);
  while(t--){
    scanf("%d%I64d",&n, &mod);
    build(1, n, 1);
    printf("Case #%d:\n", ++cas);
    for(int i = 1; i <= n; i++){
      scanf("%d%I64d", &op, &y);
      if(op == 1)
        update(i, y, 1, n, 1);
      if(op == 2)
        update(y, 1, 1, n, 1);
      printf("%I64d\n", sum[1]);
    }
  }
  return 0;
}
没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭