ruclion的专栏

痴的不是凯旋,而是战斗!

poj 1681


题目描述:

解法一:和以前摆格子的题目差不多.但是不一样.这个十字只有一种摆放方式,如果确定了上一行的颜色,那么这一行怎么摆就确定了.因此只需要确定第一行,然后往下走就行.i,j是十字的中心.(ij是否放只与它的上一个有关,并且只有一种放法)
解法二:高斯消元.重点是当有自由变元的时候枚举然后倒着推上去..

题解:

rt

重点:

代码:

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <string>
#include <cmath>
#include <ctype.h>
#include <limits.h>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <queue>
#include <map>
#include <stack>
#include <set>
#include <bitset>
#define CLR(a) memset(a, 0, sizeof(a))
#define REP(i, a, b) for(int i = a;i < b;i++)
#define REP_D(i, a, b) for(int i = a;i <= b;i++)

typedef long long ll;

using namespace std;

const int maxn = 300+100;
const int INF = 1e9;
int dx[]= {-1, 0, 1, 0}, dy[]= {0, 1, 0, -1};
int a[maxn][maxn], x[maxn];
int equ, var;
char s[maxn][maxn];
int free_x[maxn];
int free_num;
int n;

int gauss()
{
  free_num=0;
  int k, col;
  for(k=0, col=0; k<equ&&col<var; k++,col++)
  {
    int max_k=k;
    for(int i=k+1; i<equ; i++)
    {
      if(abs(a[i][col])>abs(a[max_k][col]))
      {
        max_k = i;
      }
    }
    if(a[max_k][col]==0)
    {
      free_x[free_num++]=col;
      k--;
      continue;
    }
    if(k!=max_k)
    {
      for(int i=col; i<=var; i++)
      {
        swap(a[k][i], a[max_k][i]);
      }
    }
    for(int i=k+1; i<equ; i++)
    {
      if(a[i][col])
      {
        for(int j=col+1; j<=var; j++)
        {
          a[i][j]^=a[k][j];
        }
        a[i][col]=0;
      }
    }
  }
  for(int i=k; i<equ; i++)
  {
    if(a[i][col])
    {
      return -1;
    }
  }
  if(k==var)
  {
    for(int i=var-1; i>=0; i--)
    {
      x[i]=a[i][var];
      for(int j = i+1; j<var; j++)
      {
        x[i] ^= (a[i][j]&x[j]);
      }
    }
    int ans=0;
    for(int i=0; i<var; i++)
    {
      ans += x[i];
    }
    return ans;
  }
  int S = (1<<(var-k))-1;
  int ans = INF;
  int cnt;
  for(int sta=0; sta<=S; sta++)
  {
    cnt=0;
    for(int i=0; i<free_num; i++)
    {
      if(((1<<i)&sta))
      {
        x[free_x[i]]=1;
        cnt++;
      }
      else
      {
        x[free_x[i]]=0;
      }
    }
    for(int i=k-1; i>=0; i--)
    {
      int index=i;
      for(int j=i; j<var; j++)
      {
        if(a[i][j]!=0)
        {
          index=j;
          break;
        }
      }
      x[index]=a[i][var];
      for(int j=index+1; j<var; j++)
      {
        x[index]^=(a[i][j]&x[j]);
      }
      cnt += x[index];
    }
    ans = min(cnt, ans);
  }
  return ans;
}

int check(int x, int y)
{
  if(x>=0&&x<n&&y>=0&&y<n)
    return 1;
  return 0;
}
void solve()
{
  equ=n*n;
  var=equ;
  CLR(a);
  CLR(x);
  REP(i, 0, n)
  {
    REP(j, 0, n)
    {
      int tmp=i*n+j;
      if(s[i][j]=='y')
      {
        a[tmp][var]=0;
      }
      else
      {
        a[tmp][var]=1;
      }
      a[tmp][tmp]=1;
      for(int k=0; k<4; k++)
      {
        int newI=i+dx[k], newJ=j+dy[k];
        if(check(newI, newJ))
        {
          int goal=newI*n+newJ;
          a[goal][tmp]=1;
        }
      }
    }
  }
  int ans=gauss();
  if(ans==-1)
  {
    printf("inf\n");
  }
  else
  {
    printf("%d\n", ans);
  }
}

int main()
{
  //freopen("4Din.txt", "r", stdin);
  //freopen("4Dout.txt", "w", stdout);
  int t;
  scanf("%d", &t);
  while(t--)
  {
    scanf("%d", &n);
    REP(i, 0, n)
    {
      scanf("%s", s[i]);
    }
    solve();
  }
  return 0;
}
阅读更多
上一篇poj 2947
下一篇hdu 4609
想对作者说点什么? 我来说一句

QQ2007(诺基亚1680/1681用)

2009年01月03日 194KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭