uva 10562

题目大意:
利用字母和|和-表示成的树,表示成()形式将树表示出来

#include <iostream>
using namespace std;
#include <cstring>
#include <string>
struct Node
{
  int flag;
  Node(int a = 0) :flag(a){}
};
char a[205][205];
int i;
bool isNode(char c)
{
  if (c == ' ' || c == '|' || c == '#' || c == '-'|| c=='\n' || c=='\0')
    return false;
  return true;
}
void build(int t,int left,int right)
{
  int j,q=0,l=0,r=0;
  Node * root = new Node();
  for (j = 0; j <strlen(a[t]); j++)
  {
    if (j > right) return;
    if (isNode(a[t][j]) && (j>=left && j<= right))
    {      
      root->flag++; //计算有几个字母
      printf("%c(", a[t][j]);
    }
    if (root->flag && a[t + 1][j] == '|')
    {
      for (q = j; q >= 0; q--)
        if (a[t + 2][q] != '-')
        {
          l = q + 1;
          break;
        }
      if (q == -1)
        l = 0;
      for (q = j; q < strlen(a[t+2]); q++)
        if (a[t + 2][q] != '-')
        {  r = q-1;
          break;
        }

      if (q == strlen(a[t + 2]))
        r = strlen(a[t + 2]);
      build(t + 3, l, r);
      root->flag = 0;
    }  
    if (isNode(a[t][j]) && (j >= left && j <= right))
      printf(")");
//   if (t >= i && j == strlen(a[t]))
//     break;
  }
}
int main()
{

  int T;
  Node * root = new Node();
  scanf("%d", &T);
  getchar();
  while (T--)
  {
    memset(a, '\0', 205*205*sizeof(char));
    for (i = 0;gets(a[i]); i++)
    {
      if (strcmp(a[i],"#") == 0)
        break;
    }
    if (--i == 1)
      printf("()\n");
    else
    {
      printf("(");
      build(0,0,strlen(a[0])-1);
      printf(")\n");
    }
  }
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/vv494049661/article/details/49950943
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

uva 10562

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭