CRC

CRC 在线工具:http://www.ip33.com/crc.html

 

1.CRC16_XMODEM  x16+x12+x5+1

  多项式:1021

   初始值:0000

 C#

   

 public static int CRC16_XMODEM(byte[] datas)
    {
      int crc = 0x0000;//初始值
      int crcPoly = 0x1021;
      for(int i=0;i<datas.Length;i++)
      {    
        crc ^= (datas[i] << 8);      

        for(int j=0;j<8;j++)
        {         
         
          if ((crc & 0x8000)>0)
          {           
            crc = (ushort)((crc << 1) ^ crcPoly);
          }
          else
          {           
            crc = (ushort)(crc << 1);
          }
        }
      }
      return crc;
    }

c++

uint16_t MainWindow::crc16_xmodem(uint8_t *data, int length)
{
  uint8_t i;
  uint16_t crc = 0;    // Initial value
  while(length--)
  {
    crc ^= (uint16_t)(*data++) << 8; // crc ^= (uint16_t)(*data)<<8; data++;for (i = 0; i < 8; ++i)
    {
      if ( crc & 0x8000 )
      {       
        crc = (crc << 1) ^ 0x1021;
      }
      else
      {      
        crc <<= 1;
      }
    }
  }
  return crc;
}

 

  

转载于:https://www.cnblogs.com/ike_li/p/9182002.html

已标记关键词 清除标记
表情包
插入表情
评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页