bom成本分析模型_BOM成本估算表

序号

成本项目

单位

小计

1

结构五金件

RMB元

200

2

结构塑件

RMB元

300

3

电子核心板

RMB元

300

4

面板

RMB元

200

5

配件

RMB元

100

6

RMB元

7

RMB元

合计

RMB元

1100

第2年

第3年

第4年

第5年

投产期

销售期

销售期

销售期

销售期

销售期

1

研发费用

包含研发样本

、人力、设备

折旧、管理等

所有研发费用

RMB元

1,000,000

——

——

——

——

——

2

销售单价

RMB元/件

——

3,000

2,800

2,600

2,500

2,000

3

年销售量

——

28,000

100,000

100,000

50,000

30,000

4

单位材料成本

即BOM成本

RMB元/件

——

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

5

单位制造成本

单位材料成本

×10%

RMB元/件

——

110

110

110

110

110

6

制造总成本

(单位材料成

本+单位制造

成本)×年销

售量

RMB元

——

33,880,000

121,000,000

121,000,000

60,500,000

36,300,000

7

年销售额

销售单价×年

销售量

RMB元

——

84,000,000

280,000,000

260,000,000

125,000,000

60,000,000

8

销售税金

(年销售额-

单位材料成本

×年销售量)

×17%

RMB元

——

9,044,000

28,900,000

25,500,000

11,900,000

4,590,000

9

销售毛利

年销售额-制

造总成本-销

售税金

RMB元

——

41,076,000

130,100,000

113,500,000

52,600,000

19,110,000

10

市场费用

年销售额×

20%

RMB元

——

16,800,000

56,000,000

52,000,000

25,000,000

12,000,000

11

利润总额

销售毛利-市

场费用

RMB元

——

24,276,000

74,100,000

61,500,000

27,600,000

7,110,000

12

所得税

利润总额×

15%

RMB元

——

3,641,400

11,115,000

9,225,000

4,140,000

1,066,500

13

净利润

利润总额-所

得税(注:第

1年须再减去

研发费用)

RMB元

19,634,600

62,985,000

52,275,000

23,460,000

6,043,500

14

投资回报率

%

37.99

35.58

30.22

27.44

12.51

说明:两个表相互关联,表中设置有计算公式,填写时只需填写红色方格部分,其它内容自动计算后生成。

即产品单位材料成本

静态投资收益分析表

序号

计费项目

算法说明

单位

第1年

BOM成本估算表

摘要描述

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值