VBA,取range范围的真实 行号,列号,和对应的cells()

 

1 常规方法,把range 定义为  数组 或变量取到的index 是数组的 index

   

Sub test_range1()

Dim arr1()
arr1 = Range("a3:b5")

For i = LBound(arr1) To UBound(arr1)
  For j = LBound(arr1, 2) To UBound(arr1, 2)
     Debug.Print "arr1(" & i & "," & j & ")=" & arr1(i, j) & " ";
  Next
  Debug.Print
Next
Debug.Print

r1 = Range("a3:b5")
For i = LBound(r1) To UBound(r1)
  For j = LBound(r1, 2) To UBound(r1, 2)
     Debug.Print "cells(" & i & "," & j & ")=" & Cells(i, j) & " ";
  Next
  Debug.Print
Next
Debug.Print

End Sub

 

 

2  直接把 range当数组处理,但是取 每个单元格的  i.row  i.column

 • 取出来的是真实的 cells(i,j) 的 index

sub test_range2()

For Each i In Range("a3:b5")
  Debug.Print "cells(" & i.Row & "," & i.Column & ")=" & i
Next


End Sub

 

 

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 7
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:精致技术 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

奔跑的犀牛先生

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值