PAT准备之2018.7.20

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/zhao5502169/article/details/81139119

今天突然冒出来个想法,准备参加9月份的PAT考试。准备考甲级,打算把题目刷一遍。今天刚开始就发现自己的很多问题了。英语真的是太差了。。有一些词语不认识,只能靠猜。不过也能猜出来个大概。还是要多准备英语啊。。

1001 A+B Format (20)(20 分)
水题一道

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main(void){
  int a,b;
  cin >> a >> b;
  int c = a+b;
  bool isok = true;
  if(c < 0){
    isok = false;
    c = -c;
  }
  stringstream os;
  os << c;
  string temp;
  os >> temp;
  string res = "";
  int Count = 0;
  for(int i=temp.length()-1;i >= 0;--i){
    res += temp[i];
    Count++;
    if(Count % 3 == 0 && i != 0){
      res += ',';
    }
  }
  reverse(res.begin(),res.end());
  if(!isok){
    cout << '-';
  }
  cout << res << endl;
  return 0;
}

1002 A+B for Polynomials (25)(25 分)
多项式加法,要注意最后计算的N为0的不能计算再内,要学好英语啊,不然题目有坑很难看出来。

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;
const int MAX = 1010;
map<int,double> mp;
int main(void){
  int K,a;
  double b;
  for(int line = 1;line <= 2;++line){
    cin >> K;
    for(int i=1;i<=K;++i){
      cin >> a >> b;
      mp[a] += b;
    }
  }
  int sum = 0;
  for(map<int,double>::iterator it = mp.begin();it != mp.end();++it){
    if(it->second != 0)
      sum++;
  }
  cout << sum;
  for(map<int,double>::reverse_iterator it = mp.rbegin();it != mp.rend();++it){
    if(it->second != 0){
      cout << " " << it->first << " ";
      cout << fixed << setprecision(1) << it->second;
    }
  }
  cout << endl;
  return 0;
}

1003 Emergency (25)(25 分)
图论的模板题,下标从0开始,结果更新dis从1开始,一直拿不满分,真是坑,下次我就直接把下标加1,省得再犯这种粗心的错误了。

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;
const int MAX = 550;
const int INF = 0x7fffffff;
struct Node{
  int to;
  int len;
  Node();
  Node(int _to,int _len);
};
vector<Node> G[MAX];
int N,M,Begin,To;
int num[MAX],Dis[MAX],path[MAX],sum[MAX];
bool used[MAX];
void Dijkstra(){
  fill(Dis,Dis+N,INF);
  memset(used,false,sizeof(used));
  memset(sum,0,sizeof(sum));
  Dis[Begin] = 0;
  path[Begin] = 1;
  sum[Begin] = num[Begin];
  while(true){
    int u=-1;
    for(int i=0;i<N;++i){
      if(!used[i] && (u == -1 || Dis[i] < Dis[u] || (Dis[i] == Dis[u] && sum[i] > sum[u])))
        u = i;
    }
    if(u == -1 || u == To) break;
    used[u] = true;
    for(vector<Node>::iterator it =G[u].begin();it != G[u].end();++it){
      int to = it->to;
      int len = it->len;
      if(used[to])  continue;
      if(Dis[to] > Dis[u] + len){
        Dis[to] = Dis[u] + len;
        sum[to] = sum[u] + num[to];
        path[to] = path[u];
      }
      else if(Dis[to] == Dis[u] + len){
        path[to] += path[u];
        if(sum[to] < sum[u] + num[to]){
          sum[to] = sum[u] + num[to];
        }
      }
    }
  }
}
int main(void){
  cin >> N >> M >> Begin >> To;
  int u,v,w;
  for(int i=0;i<N;++i){
    cin >> num[i];
  }
  for(int i=1;i<=M;++i){
    cin >> u >> v >> w;
    G[u].push_back(Node(v,w));
    G[v].push_back(Node(u,w));
  }
  Dijkstra();
  cout << path[To] << " " << sum[To] << endl;
  return 0;
}

Node::Node(){
  to = len = 0;
}
Node::Node(int _to,int _len){
  to = _to;
  len = _len;
}

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页