Github API JSON

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zhu126fang/article/details/49207229

Github API Json

https://api.github.com/


<pre name="code" class="plain">{
 "current_user_url": "https://api.github.com/user",
 "current_user_authorizations_html_url": "https://github.com/settings/connections/applications{/client_id}",
 "authorizations_url": "https://api.github.com/authorizations",
 "code_search_url": "https://api.github.com/search/code?q={query}{&page,per_page,sort,order}",
 "emails_url": "https://api.github.com/user/emails",
 "emojis_url": "https://api.github.com/emojis",
 "events_url": "https://api.github.com/events",
 "feeds_url": "https://api.github.com/feeds",
 "followers_url": "https://api.github.com/user/followers",
 "following_url": "https://api.github.com/user/following{/target}",
 "gists_url": "https://api.github.com/gists{/gist_id}",
 "hub_url": "https://api.github.com/hub",
 "issue_search_url": "https://api.github.com/search/issues?q={query}{&page,per_page,sort,order}",
 "issues_url": "https://api.github.com/issues",
 "keys_url": "https://api.github.com/user/keys",
 "notifications_url": "https://api.github.com/notifications",
 "organization_repositories_url": "https://api.github.com/orgs/{org}/repos{?type,page,per_page,sort}",
 "organization_url": "https://api.github.com/orgs/{org}",
 "public_gists_url": "https://api.github.com/gists/public",
 "rate_limit_url": "https://api.github.com/rate_limit",
 <strong>"repository_url": "https://api.github.com/repos/{owner}/{repo}",</strong>
 "repository_search_url": "https://api.github.com/search/repositories?q={query}{&page,per_page,sort,order}",
 "current_user_repositories_url": "https://api.github.com/user/repos{?type,page,per_page,sort}",
 "starred_url": "https://api.github.com/user/starred{/owner}{/repo}",
 "starred_gists_url": "https://api.github.com/gists/starred",
 "team_url": "https://api.github.com/teams",
 "user_url": "https://api.github.com/users/{user}",
 "user_organizations_url": "https://api.github.com/user/orgs",
 "user_repositories_url": "https://api.github.com/users/{user}/repos{?type,page,per_page,sort}",
 "user_search_url": "https://api.github.com/search/users?q={query}{&page,per_page,sort,order}"
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试