[VFP]实验报告 ------实验六 循环嵌套结构程序设计

[VFP]实验报告  ------实验六  循环嵌套结构程序设计

一、实验过程报告:

1、  写出第2题的程序代码。

set talk off

clear

store 1 to t,s,n

do while s<=1e+20

t=t*(n+1)*(n+2)

s=s+t

n=n+2

enddo

? "s=",s-t

? "n=",n-2

set talk on

 

2、  写出第3题的程序代码及程序运行结果中所求出的完数。

set talk off

clear

for i=1 to 300

s=0

for j=1 to i-1

    if i%j=0

        s=s+j

    endif

endfor

if s=i

    ? s

endif

endfor

set talk on

    

     

3、  写出第5题中应该填充的语句。

n%x=0

n=x

k=k+1

 

 

 

二、简答题:

1、多种结构的程序嵌套应该注意什么问题?

              结构完整,有始有终;结构之间应嵌套或并列,不能交叉。

 

 

2、循环语句DO WHILEFORSCAN有什么区别

do while为通用型的循环结构;for循环一般用于循环变量的取值为一个等差数列,或者循环次数确定的循环;scan循环用于表文件记录的逐个处理。

 

 

3、程序采用缩格形式书写有什么好处?

结构清晰,便于检查、修改。

阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

汇编语言实验六循环程序设计2

2008年06月15日 29KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭