objdump反汇编用法示例

版权声明:本文为博主原创文章,转载请保持文章完整,保留作者信息。 https://blog.csdn.net/zoomdy/article/details/50563680

objdump反汇编用法示例

原文:http://blog.csdn.net/zoomdy/article/details/50563680
mingdu.zheng at gmail dot com

 • -d:将代码段反汇编
 • -S:将代码段反汇编的同时,将反汇编代码和源代码交替显示,编译时需要给出-g,即需要调试信息。
 • -C:将C++符号名逆向解析。
 • -l:反汇编代码中插入源代码的文件名和行号。
 • -j section:仅反汇编指定的section。可以有多个-j参数来选择多个section。

有代码如下:

class Main
{
  int a;
public:
  Main()
  {
    a = 0;
  }

  int getA(void)
  {
    return this->a;
  }
};

$objdump -d a.out # 简单反汇编

08048456 <_ZN4MainC1Ev>:
 8048456:  55           push  %ebp
 8048457:  89 e5          mov  %esp,%ebp
 8048459:  8b 45 08        mov  0x8(%ebp),%eax
 804845c:  c7 00 00 00 00 00    movl  $0x0,(%eax)
 8048462:  5d           pop  %ebp
 8048463:  c3           ret  

08048464 <_ZN4Main4getAEv>:
 8048464:  55           push  %ebp
 8048465:  89 e5          mov  %esp,%ebp
 8048467:  8b 45 08        mov  0x8(%ebp),%eax
 804846a:  8b 00          mov  (%eax),%eax
 804846c:  5d           pop  %ebp
 804846d:  c3           ret  

$objdump -S a.out # 反汇编代码中混入对应的源代码

08048456 <_ZN4MainC1Ev>:
class Main
{
  int a;
public:
  Main()
 8048456:  55           push  %ebp
 8048457:  89 e5          mov  %esp,%ebp
  {
    a = 0;
 8048459:  8b 45 08        mov  0x8(%ebp),%eax
 804845c:  c7 00 00 00 00 00    movl  $0x0,(%eax)
  }
 8048462:  5d           pop  %ebp
 8048463:  c3           ret  

08048464 <_ZN4Main4getAEv>:

  int getA(void)
 8048464:  55           push  %ebp
 8048465:  89 e5          mov  %esp,%ebp
  {
    return this->a;
 8048467:  8b 45 08        mov  0x8(%ebp),%eax
 804846a:  8b 00          mov  (%eax),%eax
  }
 804846c:  5d           pop  %ebp
 804846d:  c3           ret  

$objdump -C -S a.out # C++符号名逆向解析

08048456 <Main::Main()>:
class Main
{
  int a;
public:
  Main()
 8048456:  55           push  %ebp
 8048457:  89 e5          mov  %esp,%ebp
  {
    a = 0;
 8048459:  8b 45 08        mov  0x8(%ebp),%eax
 804845c:  c7 00 00 00 00 00    movl  $0x0,(%eax)
  }
 8048462:  5d           pop  %ebp
 8048463:  c3           ret  

08048464 <Main::getA()>:

  int getA(void)
 8048464:  55           push  %ebp
 8048465:  89 e5          mov  %esp,%ebp
  {
    return this->a;
 8048467:  8b 45 08        mov  0x8(%ebp),%eax
 804846a:  8b 00          mov  (%eax),%eax
  }
 804846c:  5d           pop  %ebp
 804846d:  c3           ret  

objdump -j .text -l -C -S a.out # 打印源文件名和行号

08048456 <Main::Main()>:
_ZN4MainC2Ev():
~/objdump/main.h:5
class Main
{
  int a;
public:
  Main()
 8048456:  55           push  %ebp
 8048457:  89 e5          mov  %esp,%ebp
~/objdump/main.h:7
  {
    a = 0;
 8048459:  8b 45 08        mov  0x8(%ebp),%eax
 804845c:  c7 00 00 00 00 00    movl  $0x0,(%eax)
~/objdump/main.h:8
  }
 8048462:  5d           pop  %ebp
 8048463:  c3           ret  

08048464 <Main::getA()>:
_ZN4Main4getAEv():
~/objdump/main.h:10

  int getA(void)
 8048464:  55           push  %ebp
 8048465:  89 e5          mov  %esp,%ebp
~/objdump/main.h:12
  {
    return this->a;
 8048467:  8b 45 08        mov  0x8(%ebp),%eax
 804846a:  8b 00          mov  (%eax),%eax
~/objdump/main.h:13
  }
 804846c:  5d           pop  %ebp
 804846d:  c3           ret  

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试