layui左侧三级菜单2.0

之前在layui 1.0的时候写过一个三级菜单,那时候用三级菜单还要自己扩展,与后台交互也显得麻烦,现在新版本的layui自动就可以实现三级菜单了,很多朋友在问,我就帮大家整理了一下样式大家可以改改,直接上代码:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/layui.css" />
<script src="layui.all.js"></script>

<ul class="layui-nav layui-nav-tree" >
  <li data-name="home" class="layui-nav-item">
    <a href="javascript:;" lay-tips="主页" lay-direction="2">
      <i class="layui-icon layui-icon-home"></i>
      <cite>主页</cite>
      <span class="layui-nav-more"></span></a>
    <dl class="layui-nav-child">
      <dd data-name="console" class="layui-this">
        <a lay-href="home/console.html">控制台</a>
      </dd>
    </dl>
  </li>
  <li data-name="component" class="layui-nav-item layui-nav-itemed">
    <a href="javascript:;" lay-tips="组件" lay-direction="2">
      <i class="layui-icon layui-icon-component"></i>
      <cite>组件</cite>
      <span class="layui-nav-more"></span></a>
    <dl class="layui-nav-child">
      <dd data-name="grid">
        <a href="javascript:;">栅格<span class="layui-nav-more"></span></a>
        <dl class="layui-nav-child">
          <dd data-name="list">
            <a lay-href="component/grid/list.html">等比例列表排列</a>
          </dd>
          <dd data-name="mobile">
            <a lay-href="component/grid/mobile.html">按移动端排列</a>
          </dd>
        </dl>
      </dd>
      <dd data-name="button">
        <a lay-href="component/button/index.html">按钮</a>
      </dd>
    </dl>
  </li>
</ul>

这里提醒一下,要加载layui.all.js,加载layui.js菜单收缩功能无效。
只要按这种写法,应该是可以实现无限级菜单的。与后台交互的时候用地柜算法就可以全部遍历出来,这里没有写实例,如果遇到问题的可以留言交流,谢谢。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试