HDU 3308 LCIS

原创 2016年08月29日 18:11:12

Problem Description
Given n integers.
You have two operations:
U A B: replace the Ath number by B. (index counting from 0)
Q A B: output the length of the longest consecutive increasing subsequence (LCIS) in [a, b].

Input
T in the first line, indicating the case number.
Each case starts with two integers n , m(0 < n,m<=105).
The next line has n integers(0<=val<=105).
The next m lines each has an operation:
U A B(0<=A,n , 0<=B=105)
OR
Q A B(0<=A<=B< n).

Output
For each Q, output the answer.

Sample Input
1
10 10
7 7 3 3 5 9 9 8 1 8
Q 6 6
U 3 4
Q 0 1
Q 0 5
Q 4 7
Q 3 5
Q 0 2
Q 4 6
U 6 10
Q 0 9

Sample Output
1
1
4
2
3
1
2
5


这题。。说多了都是泪。
算法好想,没有坑点,异常复杂。
容我整理思路,来日更博。(删除)
上神犇博客这里


#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
const int maxn=100005;
int t,n,m,data[maxn];
struct node
{
  int l,r,ln,rn,lm,rm,mx;
}a[4*maxn];
void update(int num)
{
  a[num].ln=a[2*num].ln;
  a[num].rn=a[2*num+1].rn;
  a[num].lm=a[2*num].lm;
  a[num].rm=a[2*num+1].rm;
  a[num].mx=max(a[2*num].mx,a[2*num+1].mx);
  if(a[2*num].rn<a[2*num+1].ln)
  {
    if(a[2*num].lm==a[2*num].r-a[2*num].l+1)
      a[num].lm+=a[2*num+1].lm;
    if(a[2*num+1].rm==a[2*num+1].r-a[2*num+1].l+1)
      a[num].rm+=a[2*num].rm;
    a[num].mx=max(a[num].mx,a[2*num].rm+a[2*num+1].lm);
  }
}
void build(int num,int l,int r)
{
  a[num].l=l;
  a[num].r=r;
  if(l==r)
  {
    a[num].lm=a[num].rm=a[num].mx=1;
    a[num].ln=a[num].rn=data[l];
    return ;
  }
  int mid=l+r>>1;
  build(2*num,l,mid);
  build(2*num+1,mid+1,r);
  update(num);
}
void chg(int num,int p,int s)
{
  if(a[num].l==a[num].r)
  {
    a[num].ln=a[num].rn=s;
    return ;
  }
  int mid=a[num].l+a[num].r>>1;
  if(p<=mid)
    chg(2*num,p,s);
  else
    chg(2*num+1,p,s);
  update(num);
}
int query(int num,int l,int r)
{
  if(l<=a[num].l&&r>=a[num].r)
    return a[num].mx;
  int ans=0,mid=a[num].l+a[num].r>>1;
  if(l<=mid)
    ans=max(ans,query(2*num,l,r));
  if(r>=mid+1)
    ans=max(ans,query(2*num+1,l,r));
  if(a[2*num].rn<a[2*num+1].ln)
    ans=max(ans,min(mid-l+1,a[2*num].rm)+min(r-mid,a[2*num+1].lm));
  return ans;
}
int main()
{
  scanf("%d",&t);
  while(t--)
  {
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++)
      scanf("%d",&data[i]);
    build(1,1,n);
    char ch[11];
    int l,r;
    while(m--)
    {
      scanf("%s%d%d",ch,&l,&r);
      if(ch[0]=='Q')
        printf("%d\n",query(1,l+1,r+1));
      else
        chg(1,l+1,r);
    }
  }
  return 0;
}
版权声明:本文章的作者才疏学浅,有错误或疏漏是在所难免的,希望读者能帮助发现错误并提出建议。

HDU 3308 LCIS 线段树维护区间lcs

题意: 给一个1~n的数组 操作i把下标为x的值更新为y 操作ii查询区间 x~y的lcs 具体分析写在代码里 ///参考讨论版 ACcode:...

HDU3308:LCIS(线段树区间合并)

Problem Description Given n integers. You have two operations: U A B: replace the Ath number by B...

HDU3308LCIS(区间合并)

题意:求最长连续上升子序列 方法:线段树区间合并,注意pushup的合并和查询时的合并#include #include #include #include #include #inclu...

HDU 3308 LCIS

题意: 给你一串数
 • wwx0848
 • wwx0848
 • 2014年11月19日 19:25
 • 212

HDU3308-LCIS-线段树区间合并

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3308 题目大意:给n个数,两种操作                   1:U  a,b   更新...
 • wlxsq
 • wlxsq
 • 2015年08月10日 13:39
 • 477

线段树 HDU 3308 LCIS

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3308 代码风格:http://www.notonlysuccess.com/index.php/se...
 • zssee33
 • zssee33
 • 2012年08月30日 22:07
 • 344

HDU-3308-LCIS

单点更新,维护的时候注意把每个区间

hdu 3308 LCIS 最大连续递增字串长 线段树区间合并

这是我做的第二个线段树区间合并的问题,之前那个hotel还是借助大神的报告来写的,这个总算是独立自主的完成 这个问题是单点更新,所以不用写push_down,延迟标记…… 一个状态记录的是 st...

hdu 3308 LCIS(线段树 最长连续递增)

LCIS Time Limit: 6000/2000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others) Total Sub...
 • fp_hzq
 • fp_hzq
 • 2012年04月30日 18:15
 • 750

【线段树求LCIS】HDU 3308

注意查询时当左右两个区间可以合并的情况min(mid-x+1, t[id #define N 100005 struct node{ int l,r; int lm,rm; ...
 • leolin_
 • leolin_
 • 2012年02月14日 10:41
 • 314
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:HDU 3308 LCIS
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)