SDUT 2139 图结构练习——BFS——从起始点到目标点的最短步数(BFS+VECTOR)

图结构练习——BFS——从起始点到目标点的最短步数

Time Limit: 1000ms   Memory limit: 65536K  有疑问?点这里^_^

题目描述

 在古老的魔兽传说中,有两个军团,一个叫天灾,一个叫近卫。在他们所在的地域,有n个隘口,编号为1..n,某些隘口之间是有通道连接的。其中近卫军团在1号隘口,天灾军团在n号隘口。某一天,天灾军团的领袖巫妖王决定派兵攻打近卫军团,天灾军团的部队如此庞大,甚至可以填江过河。但是巫妖王不想付出不必要的代价,他想知道在不修建任何通道的前提下,部队是否可以通过隘口及其相关通道到达近卫军团展开攻击;如果可以的话,最少需要经过多少通道。由于n的值比较大(n<=1000),于是巫妖王找到了擅长编程的你 =_=,请你帮他解决这个问题,否则就把你吃掉变成他的魔法。为了拯救自己,赶紧想办法吧。
 

输入

 输入包含多组,每组格式如下。
第一行包含两个整数n,m(分别代表n个隘口,这些隘口之间有m个通道)。
下面m行每行包含两个整数a,b;表示从a出发有一条通道到达b隘口(注意:通道是单向的)。
 

输出

 如果天灾军团可以不修建任何通道就到达1号隘口,那么输出最少经过多少通道,否则输出NO。
 

示例输入

2 1
1 2
2 1
2 1

示例输出

NO
1

好久之前的一道没有A掉的水题,WA了我n遍哭

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3f3f3f3f
using namespace std;
int vis[1010], dis[1010];
int n, m;
struct node
{
    int v, ant;
};
vector<int> Map[1010];
void BFS()
{
    for(int i=0; i<=n; i++)
        vis[i] = 0;
    node tmp;
    tmp.v = n;
    tmp.ant = 0;
    queue<node > q;
    vis[n] = 1;
    q.push(tmp);
    while(!q.empty())
    {
        node u = q.front();
        q.pop();
        vis[u.v] = 0;
        if(u.v == 1){
            printf("%d\n",u.ant);
            return ;
        }
        for(int i=0; i<(int)Map[u.v].size(); i++)
        {
            node t;
            t.v = Map[u.v][i];
            t.ant = u.ant + 1;
            if(!vis[t.v])
            {
                q.push(t);
                vis[t.v] = 1;
            }
        }
    }
    printf("NO\n");


}


int main()
{


    while(~scanf("%d%d",&n,&m))
    {
        for(int i=0; i<=n; i++)
            Map[i].clear();
        for(int i=0; i<m; i++)
        {
            int u, v;
            scanf("%d%d",&u,&v);
            Map[u].push_back(v);
        }
        BFS();
    }
    return 0;
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Code_KK/article/details/51544075
个人分类: sdut 水题 SLT
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

SDUT 2139 图结构练习——BFS——从起始点到目标点的最短步数(BFS+VECTOR)

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭