BZOJ4008: [HNOI2015]亚瑟王 解题报告

版权声明:...............转载说一声并注明出处qaq............... https://blog.csdn.net/L_0_Forever_LF/article/details/52815145

一种计算答案的方法,即每张牌的伤害×这张牌在整局游戏里被抽中的概率

因为对于每张牌,会影响到他的概率的只有他前面的牌,他后面的牌是否抽中对他没有影响

而一轮一轮过情况很复杂,不妨将r轮视为r个机会,将所有牌和所有机会一起考虑

f[i][j]为前i张牌,用剩j次机会的概率

可以得到一个方程:

f[i][j]=f[i1][j]×(1p[i])j+f[i1][j+1]×(1(1p[i])j+1)

方程前面一项指第i张牌没有用掉这一次机会,后面那一项即第i张牌用掉这一次机会的概率,DP时可以顺便把答案累计

#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define ll long long
using namespace std;

const int maxn = 300;
const int maxr = 300;
double p[maxn],pw[maxn][maxr];
double f[maxn][maxr];
int a[maxn];
double ans;
int n,r;

int main()
{
  int t; scanf("%d",&t);
  while(t--)
  {
    scanf("%d%d",&n,&r);
    for(int i=1;i<=n;i++) 
    {
      scanf("%lf%d",&p[i],&a[i]);
      p[i]=1-p[i];
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      pw[i][0]=1.0;
      for(int j=1;j<=r;j++) pw[i][j]=pw[i][j-1]*p[i];
    }

    ans=0.0;
    for(int i=0;i<maxn;i++)for(int j=0;j<maxr;j++)f[i][j]=0.0;
    f[0][r]=1.0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      double s=0.0;
      for(int j=r;j>=0;j--)
      {
        f[i][j]=f[i-1][j]*pw[i][j]+f[i-1][j+1]*(1-pw[i][j+1]);
        s+=f[i-1][j+1]*(1-pw[i][j+1]);
      }
      ans=ans+s*double(a[i]);
    }
    printf("%.10lf\n",ans);
  }

  return 0;
}
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页