lambda QAQ

fmap :: (q -> a) -> f q -> f a

Hdu 5316 Magician

求区间奇偶交错最大子序列


线段树模板题

单点更新,区间查询

就是区间合并的时候麻烦一点点,但是也不难

代码如下


#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define LL long long
const long long INFF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3fll;

struct Info{
  LL v[2][2];
  void maintain(LL x){
    v[0][0]=v[0][1]=v[1][0]=v[1][1]=x;
  }
  Info(){
    maintain(-INFF);
  }
  LL value(){
    LL a=max(v[0][0],v[0][1]);
    LL b=max(v[1][0],v[1][1]);
    return max(a,b);
  }
};

Info operator + (const Info & a,const Info & b){
  Info ret;
  for(int i=0;i<=1;i++)
    for(int j=0;j<=1;j++){
      LL & V=ret.v[i][j];
      V=max(a.v[i][j],b.v[i][j]);
      V=max(V,a.v[i][0]+b.v[1][j]);
      V=max(V,a.v[i][1]+b.v[0][j]);
    }
  return ret;
}

const int maxn = 112345;

Info val[maxn*4];

#define Now int o,int l,int r
#define Mid int m = l + (r - l)/2
#define lson o<<1,l,m
#define rson o<<1|1,m+1,r
#define root 1,1,n

void update(Now,int p,LL v){
  if(l==r){
    val[o].maintain(-INFF);
    val[o].v[l%2][l%2]=v;
    return;
  }
  Mid;
  if(p<=m)
    update(lson,p,v);
  else
    update(rson,p,v);
  val[o]=val[o<<1]+val[o<<1|1];
}

Info query(Now,int ql,int qr){
  if(ql<=l && r<=qr){
    return val[o];
  }
  Mid;
  Info ret;
  if(ql<=m)
    ret = ret + query(lson,ql,qr);
  if(m+1<=qr)
    ret = ret + query(rson,ql,qr);
  return ret;
}

int main(){
  int T;
  int n,m;
  scanf("%d",&T);
  while(T-- && ~scanf("%d %d",&n,&m)){
    LL x;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      scanf("%lld",&x);
      update(root,i,x);
    }
    int l,r;
    int p,ord;
    while(m--){
      scanf("%d",&ord);
      if(ord==0){
        scanf("%d %d",&l,&r);
        Info ans = query(root,l,r);
        printf("%lld\n",ans.value());
      }
      else{
        scanf("%d %lld",&p,&x);
        update(root,p,x);
      }
    }
  }
  return 0;
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a1s4z5/article/details/49905497
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

Hdu 5316 Magician

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭