alien75的专栏

宁静致远 淡泊明志

neon指令进行yuv420到rgb24转换效率

从网上找到了一个用neon指令优化yuv420转换成rgb24的代码, 在cortex-A8架构、主频1G的cpu下进行对一帧qcif(176x144)数据测试,另外用网上很流行的用C写的算法做比较,发现前者的速度是后者的700多倍:前者循环1000次用时112ms,后者88645ms。相关代码如下:

汇编代码

    AREA |.text|, CODE, READONLY   ; name this block of code
    EXPORT ImgYUV2RGB24_neon
		
		ALIGN
;void ImgYUV2RGB24_neon(u8 *pu8RgbBuffer, u8 *pu8SrcYUV, l32 l32Width, l32 l32Height)
ImgYUV2RGB24_neon
  ;push      {r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, lr}
  stmfd			sp!, {r4-r10,lr}
  
  add       r4, r2, r2      
  add       r4, r4, r2       ;r4 : DstStride = 3 * l32Width
  
  mul       r5, r4, r3
  sub       r5, r5, r4
  add       r0, r0, r5       ;r0: pu8Dst = pu8Dst + l32DstStride * (l32Height - 1)
  
  mul       r5, r2, r3       
  add       r6, r1, r5       ;r6 : pu8SrcU = pu8SrcYUV + l32Width * l32Height
  add       r7, r6, r5, lsr #2   ;r7 : pu8SrcV = pu8SrcU + ((l32Width * l32Height)>>2)
  
  ;lsr       r8, r2, #3       ;r8 记录了col的循环次数, r2记录了YUV图像宽度
  mov				 r8, r2, lsr #3
  ;lsr       lr, r3, #1       ;lr 记录了Row的循环次数, r3记录了YUV图像高度
  mov				 lr, r3, lsr #1
  
  add       r3, r1, r2       ;r1, pu8Src1; r3 : pu8Src2, r2 : l32Width
  sub       r5, r0, r4       ;r5 : pu8Dst2 = pu8Dst - l32DstStride
  
  mov       r9, #16
	vdup.8     d8, r9
	
	mov       r10, #128
	vdup.8     d9, r10
	
	mov       r9, #75
	vdup.16     q5, r9 				;q5: 75
	
	mov       r10, #102
	vdup.16     q6, r10				;q6: 102
	
	mov       r9, #25
	vdup.16     q7, r9 				;q7: 25
	
	mov       r10, #52
	vdup.16     q8, r10				;q8: 52
	
	mov       r9, #129
	vdup.16     q9, r9				;q9: 129
    
loop_row
loop_col
	subs      r8, r8, #1
	vld1.u8     d0, [r1]!   		;YLine1
	vld1.u8     d2, [r3]!   		;YLine2
	vld1.32     {d4[0]}, [r6]!   ;U
	vld1.32     {d4[1]}, [r7]!		;V
	
	vsubl.u8    q0, d0, d8     ;YLine2 - 16
	vsubl.u8    q1, d2, d8     ;YLine1 - 16	
	
	vsubl.u8    q2, d4, d9
	vmov      q3, q2
	vzip.s16		q2, q3        ;q2:U - 128 q3: V-128
	
	;开始计算乘法部分				
	vmul.s16     q10, q3, q8			
	vmla.s16     q10, q2, q7	 ;得到计算G分量所需要的后半部分U、V之和
	
	vmul.s16     q11, q2, q9	 ;得到计算B分量的后半部分所需要的U
	
	vmul.s16     q12, q3, q6	 ;得到计算R分量的后半部分所需要的V	
	
	;计算Y的部分乘积
	vmul.s16    	q0, q0, q5	   ;q0、q1得到第一行Y的共8点乘积
	vmul.s16    q1, q1, q5	   ;q2、q3得到第二行Y的共8点乘积
	
	;得到两行的G分量
	vqsub.s16    q13, q0, q10
	vqsub.s16    q14, q1, q10
	
	vqrshrun.s16   d27, q13, #6 		;;;;;;;;;;;;;;;;;;第一行的G  
	vqrshrun.s16   d30, q14, #6		;;;;;;;;;;;;;;;;;;第二行的G	
	
	;得到两行的B分量
	vqadd.s16    q10, q0, q11
	vqadd.s16    q11, q1, q11
	
	vqrshrun.s16  d26, q10, #6			;;;;;;;;;;;;;;;;;;第一行的B
	vqrshrun.s16  d29, q11, #6			;;;;;;;;;;;;;;;;;;第二行的B
	
	;得到两行的R分量	
	vqadd.s16    q11, q0, q12
	vqadd.s16    q12, q1, q12
	
	vqrshrun.s16  d28, q11, #6			;;;;;;;;;;;;;;;;;;第一行的R
	vqrshrun.s16  d31, q12, #6			;;;;;;;;;;;;;;;;;;第二行的R
	
	
	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
	;做interleave操作,形成RGB形式,然后存入目标buffer
	vst3.8     {d26, d27, d28}, [r0]!
	
	vst3.8     {d29, d30, d31}, [r5]!
	
	bgt       loop_col
	
	subs      lr, lr, #1 
	
	sub       r0, r5, r4, lsl #1
	sub       r5, r0, r4
	
	add       r1, r1, r2
	add       r3, r3, r2
	;lsr       r8, r2, #3 
	mov				r8, r2, lsr #3
  bgt       loop_row

  ;pop       {r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, lr}
  ldmfd			sp!, {r4-r10,lr}
  bx       lr
		
  END

C代码

void YUV420p_to_RGB24(unsigned char *yuv420[3], unsigned char *rgb24, int width, int height) 
{
	// int begin = GetTickCount();
	int R,G,B,Y,U,V;
	int x,y;
	int nWidth = width>>1; //色度信号宽度
	for (y=0;y<height;y++)
	{
		for (x=0;x<width;x++)
		{
			Y = *(yuv420[0] + y*width + x);
			U = *(yuv420[1] + ((y>>1)*nWidth) + (x>>1));
			V = *(yuv420[2] + ((y>>1)*nWidth) + (x>>1));
			R = Y + 1.402*(V-128);
			G = Y - 0.34414*(U-128) - 0.71414*(V-128);
			B = Y + 1.772*(U-128);

			//防止越界
			if (R>255)R=255;
			if (R<0)R=0;
			if (G>255)G=255;
			if (G<0)G=0;
			if (B>255)B=255;
			if (B<0)B=0;

			*(rgb24 + ((height-y-1)*width + x)*3) = B;
			*(rgb24 + ((height-y-1)*width + x)*3 + 1) = G;
			*(rgb24 + ((height-y-1)*width + x)*3 + 2) = R;
			//  *(rgb24 + (y*width + x)*3) = B;
			//  *(rgb24 + (y*width + x)*3 + 1) = G;
			//  *(rgb24 + (y*width + x)*3 + 2) = R;  
		}
	}
}
阅读更多
个人分类: wince
上一篇CE6下兼容和非兼容位图的深入分析
下一篇libjpeg-turbo的neon功能
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭