matplotlib-19 堆积图

堆积图

堆积图是由若干统计图形堆叠起来的统计图形。他是在柱状图和条形图的基础上,进行堆叠而产生的。

堆积柱状图

# -*- coding: UTF-8 -*-
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt

mpl.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"]
mpl.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

data_x = [1, 2, 3, 4]
dog1 = [4, 9, 5, 10]
dog2 = [7, 3, 6, 4]

plt.bar(data_x,
    dog1,
    align="center",
    color="y",
    tick_label=["哈士奇", "贵宾犬", "吉娃娃", "柴犬"],
    hatch="-",
    label="动物商店1")
plt.bar(data_x,
    dog2,
    align="center",
    bottom=dog1,
    color="b",
    tick_label=["哈士奇", "贵宾犬", "吉娃娃", "柴犬"],
    label="动物商店2")
plt.xlabel("狗的品种")
plt.ylabel("品种的个数")
plt.legend()
plt.show()

在这里插入图片描述

堆积条形图

# -*- coding: UTF-8 -*-
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt

mpl.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"]
mpl.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

data_x = [1, 2, 3, 4]
dog1 = [4, 9, 5, 10]
dog2 = [7, 3, 6, 4]

plt.barh(data_x,
    dog1,
    align="center",
    color="y",
    tick_label=["哈士奇", "贵宾犬", "吉娃娃", "柴犬"],
    hatch="-",
    label="动物商店1")
plt.barh(data_x,
    dog2,
    align="center",
    left=dog1,
    color="b",
    tick_label=["哈士奇", "贵宾犬", "吉娃娃", "柴犬"],
    label="动物商店2")
plt.xlabel("狗的品种")
plt.ylabel("品种的个数")
plt.legend()
plt.show()

在这里插入图片描述

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

布比与迈克大炮

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值