RESB 0x7dfe-$ 报错

      RESB       0x7dfe-$   

              $是一个不确定的数字 $-$$确定  改为 times 510-($-$$) DB 0 即可


times 510 - ($-$$) db 0”可以编译通过。而“times 510 - $ db 0”可以


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/farmwang/article/details/49966377
个人分类: 汇编
上一篇MyOS (二) 将磁盘中的程序装载到内存中
下一篇INT 10H ah=13h
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭