C# Thread启动线程时传递参数

目录

1、不带参数:使用ThreadStart。

2、带一个参数:使用ParameterizedThreadStart。

3、带多个参数:


1、不带参数:使用ThreadStart。

private void funcName() 
{ 
  // ...
}
public void Test() 
{  
  Thread t = new Thread(new ThreadStart(funName)); 
  t.Start();  
}

2、带一个参数:使用ParameterizedThreadStart。

private void funcName(object obj) 
{ 
  // ...
}
public void Test() 
{  
  Thread t = new Thread(new ParameterizedThreadStart(funcName)); 
  t.Start("xxx"); 
}

3、带多个参数:

由于Thread默认只提供了以上两种构造函数,如果需要传递多个参数,可以使用以下方法:

    (1)将多个参数放到一个结构体或类对象中,再使用ParameterizedThreadStart;

    (2)新建一个类,将线程的入口函数定义为类定义的成员函数,参数定义为类的属性。

class StartClass
{
	public int px, py;
	public StartClass(int x, int y)
	{
		px = x;
		py = y;
	}
	public void funcName()
	{
		// ...
	}
}
public void Test()
{
	StartClass start = new StartClass(50, 100);
	Thread t = new Thread(new ThreadStart(start.funcName));
	t.Start();
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师:上身试试 返回首页