QT学习之路九(QString、string和char*之间的转换)

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/hjf161105/article/details/56941381

 今天总结一下qt和std c++各种数据类型的转换

一、QString和char*

 1、QString转化为QByteArray类型,然后由QByteArray再转化为char*    例:

QString dome0; 
char dome1[20]; 
QByteArray dome2 = dome0.toLocal8Bit(); 
strcpy(dome1, dome2.data()); 

 2、QString转化为string类型,然后由string转化char*   例

QString dome0; 
char dome1[20]; 
std::string dome2 = dome0.toStdString(); 
dome1 = dome2.c_str(); 
3、char*转化为QString
QString dome1;
char demo2[20];
dome1 = QString("%1").arg(demo2);


二、QString和string

1、QString转换string

string dome1;
QString dome2;
dome1 = dome2.toStdstring(dome2);
2、string转化为QString

string dome1;
QString dome2;
dome2 = QString::fromestdstring(dome1);

三、string和char*

1、string转化char*

string dome1;
char dome2[20];
dome = dome1.c_str();
2、char*转化为string
char dome1[20] = "hello world!";
string dome2(dome1);

四、string和int

1、int转化为string

int aa = 30;
stringstream ss;
ss<<aa; 
string s1 = ss.str();
cout<<s1<<endl; // 30
2、string转化为int

int dome;
sscanf("123","%D",&dome);

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页